The Switch to Electric


Publicerad 30 mars 2023

"The Switch to Electric" är en filmserie som utforskar elektrifieringens utveckling med fokus på samhälls- och hållbarhetsperspektiv. De två första delarna ger dig möjlighet att reflektera och diskutera hur elektrifiering påverkar samhället, både lokalt och globalt.

Hur du kan använda filmerna

I filmerna finns diskussionsfrågor inlagda som du kan arbeta med på olika sätt. Tanken är att du ska stanna upp och reflektera över hur elektrifieringen påverkar oss.

  • Titta på filmerna tillsammans med din grupp, antingen digitalt eller på plats, och pausa filmen vid diskussionsfrågorna och diskutera dem tillsammans. 
  • Titta på filmerna på egen hand inför en gemensam träff. Då skriver du ner dina reflektioner till de olika frågorna i filmerna. Efter det diskuterar ni frågorna tillsammans i helgrupp eller mindre grupper.

Del 1 Society

Cirka 60 minuter

Den första delen handlar om elektrifieringen ur ett samhällsperspektiv och hur elektrifieringen påverkar oss i både arbetsliv och privatliv. Du får möta personer som har olika erfarenheter och perspektiv på elektrifiering. 

Del 2 Sustainability

Cirka 55 minuter

Den andra delen handlar om elektrifieringen ur ett hållbarhetsperspektiv och tar till exempel upp hur tillverkningsprocessen av batterier påverkar människor och miljö i olika delar av världen.


Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor


In English 

The Switch to Electric

The first two parts of the film series deal with electrification from a society- and sustainability perspective. The films lay a foundation for reflection and discussion on how electrification affects society locally and globally.

In the films there are questions to discuss inserted which one can work with in different ways. The purpose is to make everybody pause to reflect on how electrification affects us.

How you can use the films

  • Everybody watches the film before a common gathering and writes down his or her thoughts about the questions in the film.
  • Watch the film together with your group, either digitally or physically at the same place. Pause the film after the questions of discussion and discuss them together, either in the group as a whole or in smaller groups.

Part 1 Society

Approximately 60 minutes

The first part of the film series deals with electrification from a society perspective and how electrification affects us in both work and private life. You get to meet people who have different experiences and perspectives on electrification.

Part 2 Sustainability

Approximately 55 minutes

The second part of the film series deals with electrification from a sustainability perspective and addresses, for example, how the manufacturing process of batteries affects people and the environment in different parts of the world.

Questions to discuss

Questions to discuss