Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Plantagegatan är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Den har en avdelning, Plantan. Avdelningen är åldersintegrerad vilket innebär att barnen är mellan 1 till 5 år gamla.

Förskolan ligger i ett bostadshus med tillgång till en stor, grön och variationsrik innergård. 

På Plantagegatans förskola arbetar vi aktivt med att stärka barnens språkliga och kulturella identitet. Vår pedagogiska vision är ”kreativa barn får näring i livets plantskola”. Flera av våra barn är finska och får undervisning i förskolans utbildning på sitt hemspråk. Språkutveckling är alltid i fokus hos oss och barnen ges möjlighet att utveckla sitt lärande utifrån ämnesövergripande tema. Pedagoger och barn är nyfikna tillsammans och gör varje dag på förskolan meningsfull.

Förskolans viktigaste mål är att lägga grunden för det livslånga lärandet och skapa förutsättningarna för alla våra barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

På förskolan arbetar vi för att barnen ska utvecklas utifrån sin egen förmåga och på ett lustfyllt sätt inspireras till att lära. Vi ser barnet som kompetent, barnets nyfikenhet och intressen styr utbildning och undervisning. Vi ger barnen inflytande, självkänsla och trygghet i en tillåtande miljö både ute och inne.