Om pilotområde cykel

Projektet är ett uppdrag från Göteborgs Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige vill att de mål du hittar i stadens cykelprogram ska uppnås. Kommunfullmäktige vill att trafikkontoret sätter fokus på två områden, valet föll på Backa och Majorna/Kungsladugård.

Så här skriver Göteborgs stads kommunfullmäktige i sin handling till Trafiknämnden:

syfte att stärka arbetet med måluppfyllnad för cykelprogrammet får nämnden i uppdrag att införa ett pilotområde i en lämplig stadsdel i Göteborg. Stadsdelen ska ha god tillgång till kollektivtrafik och vara relativt centralt belägen och funktionsblandad. I pilotområdet ska nämnden vidta åtgärder för ett gent och finmaskigt cykelvägnät i befintlig infrastruktur, snarare än att bygga ny.

Även bilar ska vara välkomna och ha en mycket god tillgänglighet, men fotgängares och cyklisters säkerhet och framkomlighet ska tydligt prioriteras. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och tyngdpunkt läggas på hastighetsanpassningar, omskyltningar, vägmärken, kommunikationsinsatser och enklare anpassningar av gaturummet.

Fokus läggs på testning och utvärdering av nya lösningar snarare än omfattande förarbeten och stora byggnationer.

Vilket i klartext betyder att i områdena Backa samt Majorna/Kungsladugård vill kommunfullmäktige att cyklandet ska öka. Det ska ske via dialog med de som bor i områdena och test av olika typer av utformning i gatan samt god skyltning. Det ska inte ske genom stora ombyggnationer. Saker som man vill testa kan vara förändrade hastigheter, andra och tydligare skyltar, vissa anpassningar i gatan samt bättre information. Fotgängare och cyklister ska prioriteras i dessa tester. 

Projektet kommer att pågå under åren 2022 och 2023

Här kan du läsa mer om Cykelprogrammet i Göteborgs Stad