Fotograf: Lo Birgersson

Vår förskola


På vår förskola spenderar vi mycket tid i naturen - en fantastisk miljö för barn att upptäcka och leka i. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö med pedagoger som stöttar barnen i lärandet.

Förskolan Paviljongvägen 82 ligger på en kulle vid Renströmska parken, nära till friluftsområdet Skatås. Förskolan består av två avdelningar med barn 1-5 år.

En förskola med naturinriktning

Förskolans naturinriktning innebär att vi har naturen som utgångspunkt för att nå målen i förskolans läroplan. Naturen är ett av våra rum för lärande.

Barnen ges möjlighet att utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen i vår närmiljö vilket leder till kunnande inom hållbar utveckling. Tillsammans upptäcker, undersöker och upplever vi naturens mångfald och lär oss samspelet mellan människa, djur och natur.

Vi arbetar för att uppfylla alla mål i förskolans läroplan men lägger särskilt fokus vid följande del:

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

Vi arbetar ofta i grupper men ser samtidigt barnens individuella behov och önskemål.

Vår pedagogik grundar sig på det sociokulturella perspektivet som utgår från att barn lär och utvecklas i samspel med andra.