Foto: Asbjørn Hanssen

Vår skola


Påvelundsskolan är en skola med elever i förskoleklass till årskurs 9, och har anpassad grundskola för årskurs 1 till 6. Totalt går det cirka 1000 elever på skolan.

Skolans profil

Våra framgångsfaktorer för Påvelundsskolan är: 

  • anpassning av undervisningen till elevernas förutsättningar
  • studiemotiverade elever
  • ett gott samarbete mellan hem och skola,
  • höga förväntningar
  • engagerad och kompetent personal.

Vi arbetar aktivt med tydlighet och struktur i undervisningen för att skapa stimulerande pedagogiska miljöer för att ge alla elever goda förutsättningar i sina studier. I utvecklingsarbetet för hela skolan fokuserar vi på elevers delaktighet i det egna lärandet.

Fritidshem

Fritidshemmen arbetar åldersintegrerat för årskurs 1-3 och 4-6. Förskoleklassens fritidshem ligger på Bullegummansgata 21. Fritidshemmen arbetar för att göra elevernas fritid meningsfull. Verksamheten utgår från läroplanen där lärarna planerar aktiviteter för att stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån elevernas intressen och initiativ.

Anpassad grundskola

I vår anpassade grundskola för årskurs 1-6 vistas eleverna i tillgängliga lokaler under hela eller delar av sin skoldag och under sin fritidshemstid. Vi har plats för 10 elever som läser enligt kursplan för ämnen och/eller ämnesområden. Eleverna i den anpassade grundskolan har en egen ingång på markplan. Där kommer de in till ett eget kapprum. Vi delar lokaler vid idrott, musik, slöjd, bild, hemkunskap och matsal/bamba med grundskolans elever. Övrig undervisning och fritidsverksamhet sker i ett större klassrum samt fyra mindre undervisningsrum. Pedagogerna utformar och anpassar den fysiska lärmiljön utifrån elevernas behov och för elevernas möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt i riktning mot läroplanens och kursplanens mål.

Påvelundsskolan har en öppen skolgård som delas med övriga elever på skolan. Vi har nära till skog, natur och promenadslingor. Området har goda kommunikationsmöjligheter.

Eleverna i vår anpassade grundskola undervisas av speciallärare/klasslärare från anpassade grundskolan samt av övriga grundskollärare i de praktiskestetiska ämnena. Vi har ett nära samarbete med grundskolan och arbetar för inkludering på hela vår skolenhet.

Alla elever är våra elever. Välkomna till oss.


Skolans organisation

Förutom pedagoger arbetar på Påvelundsskolan också specialpedagoger, bibliotekarie, skoladministratör, studievägledare, skolvärd. vaktmästare och personal i städ och kök.

Vårt elevhälsoteam består av rektorer, kurator, skolsköterskor, specialpedagoger och skolpsykolog.

Trygghet och skolmiljö

Alla elever har rätt att bli sedda och känna sig lyssnade på. Varje barn ska känna att det duger och blir taget på allvar. Alla i skolan ska ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra där respekt, ansvarstagande och dialog är våra ledord.

Mitt i skolan för de äldre eleverna finns det omtyckta och bemannade skolbiblioteket. Biblioteket är en plats för studier, läxhjälp och avkoppling.

Vi serverar god och uppskattad lunch som är tillagad på skolan.  

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen på Vklass. Om du saknar inloggning kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare.

För de elever som börjar i förskoleklass på hösten varje år bjuder vi in till ett gemensamt föräldramöte då vi ger information som alla behöver inför starten i skolan. Därefter får de blivande eleverna komma på besök tillsammans med vårdnadshavare.

Vi har föräldramöten i årskurserna 1-3 och 4-6. Då informerar personalen om det som är viktigt att veta inför att ett nytt läsår börjar, men det kan också vara i mindre sammanhang vid behov.

I årskurserna 7–9 använder vi oss till stor del av lärplattformen Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.