Foto: Asbjørn Hanssen

Vår skola

På Påvelundsskolan går omkring ungefär 600 elever i årskurs 7 till 9. Skolan är organiserad i två skolenheter med varsin rektor. I varje skolenhet finns två arbetslag med ungefär tolv lärare, som ansvarar för undervisningen för omkring 150 elever.

Skolans profil

Våra framgångsfaktorer för Påvelundsskolan är studiemotiverade elever, ett gott samarbete mellan hem och skola, höga förväntningar samt engagerad och kompetent personal. Vi arbetar aktivt med tydlighet och struktur i undervisningen för att skapa stimulerande pedagogiska miljöer för att ge alla elever goda förutsättningar i sina studier. I utvecklingsarbetet för hela skolan fokuserar vi på elevers delaktighet i det egna lärandet.

Skolans organisation

Förutom pedagoger arbetar på Påvelundsskolan också specialpedagoger, bibliotekarie, skoladministratör, studievägledare och skolvärd samt vaktmästare.

Vårt elevhälsoteam består av rektorer, kurator, skolsköterskor, specialpedagoger och skolpsykolog.

Trygghet och skolmiljö

Mitt i skolan finns det omtyckta och bemannade skolbiblioteket. Biblioteket är en plats för studier, läxhjälp och avkoppling.

Vi serverar god och uppskattad lunch som är tillagad på skolan.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Påvelundsskolan 7–9 använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.