Vår skola

På Parkskolan använder vi oss flitigt av utomhusmiljön för lärande och lek. Till skolan hör ungefär 300 elever i förskoleklass till årskurs 3.

Om skolan

Parkskolan är en F-3skola som ligger i anslutning till Renströmska parken i Kålltorp. På sikt kommer skolan att bli en tvåparallellig F-6enhet.
Verksamheten är indelad i tre spår som består av en klass från varje årskurs.

Inriktning

På Parkskolan arbetar förskollärare, grundskollärare och lärare i fritidshem i arbetslag för att få en helhetssyn på eleven, lärandet och den sociala utvecklingen.

Vi vill att eleverna ska känna trygghet, lust och glädje i lärandet - en förutsättning för att de ska kunna ta till sig kunskaper och utveckla förmågor enligt verksamhetens mål. En grund för detta ger vi genom att stimulera en god social-emotionell kompetens hos eleverna och via arbetet med skolans värdegrund, som går som en röd tråd genom verksamheten.

Naturen används flitigt som en inspirerande miljö för lärande och lek. Vi använder oss bland annat av utomhuspedagogik där eleverna lär med hela kroppen. Vi har naturen nära skolan vilket ger goda möjligheter att bedriva undervisning utomhus.

Fritidshem

Parkskolan har tre åldersblandade fritidshem, ett för varje spår. Fritidsverksamheten är ett komplement till skolans pedagogiska uppdrag men bygger framför allt på lek och fria aktiviteter.

Skolmiljö

Hösten 2020 flyttade Parkskolan in i nya fina lokaler vid Renströmska parken. Den nybyggda skolan ligger i nära anslutning till Delsjöområdets vackra natur.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkningar.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever

På Parkskolan arbetar vi med att tidigt träna på demokratiska processer i både klassrumssituationen och i olika forum. En gång i månaden träffas två elevrepresentanter från varje klass på elevrådsmöte. Elevrådsrepresentanterna har med sig frågor och idéer från sina klasskamrater. Vid mötet diskuteras aktuella saker som rör elevernas skol- och fritidstid.

Varje år görs en kartläggning av elevernas upplevelse av skolans miljö. Skolledningen tillsammans med skolkurator bjuder därefter in ett par elever från varje klass (som väljs ut slumpvis) till fokussamtal för att tänka nytt och hitta lösningar.

Dialog med vårdnadshavare

På Parkskolan satsar vi mycket på den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare. Eftersom barnen är mellan 6-9 år träffas pedagoger och vårdnadshavare ofta vid lämning och hämtning av barnen. I övrigt kommunicerar vi främst via vårt IT-stöd Hjärntorget, men också via veckobrev.

Samtliga klasslärare skriver varje vecka ett veckobrev som finns tillgängligt på Hjärntorget. Där står vad som har hänt i veckan som varit och viktig information inför kommande vecka. Det är bara klassens pedagoger, vårdnadshavare och barn som har tillgång till klassens aktivitet på Hjärntorget.
Fritidshemmen skickar ut information från sin verksamhet varannan vecka.

En gång per termin bjuds elever och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Vid dessa samtal ligger fokus på trivsel och elevens utveckling mot målen.

Varje termin bjuder vi in alla vårdnadshavare till föräldramöte. På föräldramötet har vi både information och diskussion om frågor som rör skolan och eleverna.

På Parkskolan finns ett forum för samråd bestående av föräldrarepresentanter från varje klass, skolledning och pedagoger. I rådet informerar vi varandra om aktuella och planerade händelser samt tar fram förslag och idéer som är positiva för skolan. Forum för samråd sammanträder två gånger per termin.