Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan består av tre avdelningar. Vi strävar efter att tillsammans med barnen utforma en trygg och lärorik miljö utifrån barnens intressen och behov av utmaningar. Vår närhet till naturen är en tillgång och berikar barnens lek och lärande.

Om vår verksamhet

Pedagogerna som arbetar med barnen är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har tillgång till pedagogista och specialpedagog för handledning.

Förskolans läroplan (Lpfö-98) ligger till grund för verksamheten. Läroplanen finns att läsa på förskolans alla avdelningar och på www.skolverket.se. Läroplanen betonar att alla barn är kompetenta och rika – de bär med sig erfarenheter, tankar och funderingar som blir synliga i samspelet med andra människor.

Den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien är en inspirationskälla. Filosofin lägger stor vikt vid den demokratiska tanken likaså att alla barn har en drivkraft att utforska omvärlden och en vilja att lära. För oss är det viktigt att alla ska känna att de bidrar.

Den pedagogiska verksamheten dokumenterar vi i text och bild, som vi sedan reflektera kring i arbetslaget tillsammans med vår pedagogista. Tillsammans upptäcker pedagoger och barn lärande i dokumentationen. Dokumentationen synliggör också vårt pedagogiska arbete tillsammans med barnen för er vårdnadshavare. Den ger oss även kunskap om barnens intresse och utveckling och hjälper oss därmed att utveckla och föra verksamheten framåt.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus i alla väder.

Vår pedagogiska miljö är i ständig förändring. Detta för att anpassas utifrån det som barnen just nu visar intresse för och de projekt vi arbetar med. På alla avdelningar finns möjlighet till skapande aktiviteter såsom exempelvis att måla, klistra, klippa, pärla, väva, playdoo/lera mm.

Vi strävar mot att förskolan ska bli så giftfri som möjligt och till hjälp har vi Returen som är ett kreativt återvinningscenter.

Genom KULF – kultur i förskolan, får vi ta del av olika kulturarrangemang, till exempel teater och dansföreställningar.

Förskolan har en egen kock som lagar vår mat. Vi satsar mycket på ekologiska varor. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus, året om.

Vår vision

Förskolan vilar på demokratins grund.

Barn och pedagoger skapar verksamheten och miljön tillsammans utifrån ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. För oss är det viktigt att främja delaktighet, inflytande, samspel och empati.

Vistelsen på förskolan ska vara trygg, lustfylld och alla ska känna att de är en tillgång.

Genom att främja nyfikenheten vill vi lägga grunden för ett livslångt utforskande och lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att lära och uttrycka sig på olika sätt. Fokus ligger på processen snarare än det färdiga resultatet. Vi vill ge erfarenheter som leder till en stark tro på den egna förmågan.

Övrigt samarbete

Förskolan samarbetar med BVC, förskolepsykolog, socialsekreterare och skola. Detta sker alltid i samförstånd med föräldrarna.

Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.

Pedagogik och profil

Vi arbetar med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvaliteten i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som drar barn till sig – man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i vår närhet.