Särskilt stöd och elevhälsa

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av hjälp kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Elevhälsan är till för att du som elev ska må bra och klara målen i skolan.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar tillsammans för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår rektor, skolhälsovården (skolsköterska, och skolläkare), kurator, psykolog och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för samt leder och samordnar insatserna. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska utgöra en stödprocess till arbetet med elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och går igenom de elever som är i behov av särskilt stöd. Elever i behov av särskilt stöd kan vara elever med hälsoproblem, men även problem med kompisar, mobbning, läs- och skrivsvårigheter eller bekymmer i den egna familjen. Vid behov kan elevhälsoteamet besluta att en pedagogisk, specialpedagogisk, psykologisk och/eller medicinsk utredning ska genomföras.

Skolhälsovården

Skolhälsovården eller ”elevhälsans medicinska insats”, är en del av elevhälsan. Den dag barnet börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården. I förskoleklassen genomförs en synundersökning samt en hälsostund med skolsköterskan. I årskurs ett träffar eleverna skolläkaren för rutinbesök och blir erbjudna vaccination för mässling, påssjuka och röda hund (MPR). I årskurs ett genomförs också en hörselundersökning. I årskurs två, fyra och sex har skolsköterskan hälsosamtal med eleverna. Hälsosamtalet berör trivsel, kamratrelationer, inlärning, kost, fysisk aktivitet och sömn. Vikt och längd tas och kontroll av ryggraden görs. I årskurs fem har skolsköterskan pubertetssamtal med eleverna i tjej- och killgrupper. I årskurs sex blir tjejerna erbjudna vaccination mot humant papillomvirus (HPV). Skolhälsovården erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser.

Läs mer om rätten till särskilt stöd på Skolverkets hemsida.

Om du inte når kunskapskraven i skolan

Om du inte klarar av kunskapskraven i skolan som står i läroplanen har du enligt skollagen rätt att få stöd. I första hand ska du få stöd i form av extra anpassningar av undervisningen i din klass. Dina ordinarie lärare ska alltså anpassa lektionerna och arbetssätten så att du lättare lär dig det som står i läroplanen. Om det inte hjälper med extra anpassningar kan du ha rätt till särskilt stöd. För att få veta om du har rätt till särskilt stöd ska rektorn se till att dina behov av hjälp i skolarbetet utreds. 

Skolan beslutar om åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda om du har behov av särskilt stöd. Om du har det, ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram för dig.

Du och din vårdnadshavare har möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur skolan ska tillgodose det, och hur skolan tänker följa upp och utvärdera insatserna.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår rektor, biträdande rektor, skolhälsovården (skolsköterska och skolläkare), psykolog, kurator och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för samt leder och samordnar insatserna.

Elevhälsan har extra fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om sjukdom, men även problem med kompisar, mobbning, läs- och skrivsvårigheter eller bekymmer i den egna familjen.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består till exempel av rektor, biträdande rektor, psykolog, skolsköterska och specialpedagog. Teamet träffas regelbundet och har klasskonferenser. Vid elevhälsokonferens för enskilda elever planerar teamet tillsammans med föräldrar och lärare för en så bra skolsituation som möjligt.

Elevhälsa i Göteborgs Stad

Skolhälsovård

Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Den dag barnet börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården (bvc). Skolhälsovården är till för alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I den ingår hälsovård i kombination med läkarkontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Olycksfall i skolan eller på fritiden

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan.

Elevförsäkring