Vår skola

Oscar Fredriksskolan är en F-6 skola som ligger i hjärtat av Linnéstaden omringat av vackra kulturhistoriska bebyggelser och med goda kommunikationer med spårvagnshållplats och buss på kort promenadavstånd vid Järntorget. På Oscar Fredriksskolan går ca 500 elever och det arbetar drygt 50 personal här.

Om skolan

Vi har en stor skolgård med klätterställning, sandlåda och bollplaner. I närheten finns också Slottsskogen, Botaniska trädgården, gröna parker och lekplatser. I skolan lägger vi stort fokus på natur och att vara utomhus och röra på oss så mycket som det går under dagarna.

Fritidshem

Oscar Fredriksskolan har nio fritidshem. Du hittar mer information om fritidshemmen under kontaktuppgifter.

Trygghet och trivsel

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Om du eller ditt barn upplever något problem i skolan är det oftast bäst att prata direkt med oss i personalen eller med rektorn. Det är rektorn som ansvarar för att barnen får det stöd de behöver och är den som beslutar om olika åtgärder.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Oscar Fredriksskolan finns en förening för vårdnadshavare för dialog med skolan. För eleverna ges elevinflytande både genom klassråd och elevråd samt genom delaktighet och inflytande i undervisningen.

Information och dialog på Oscar Fredriksskolan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Oscar Fredriksskolan använder vi oss till stor del av Vklass när vi kommunicerar med dig om ditt barn. 

Använd Vklass

Du som är vårdnadshavare har möjlighet att få ett användarkonto i Vklass. Med ett konto kan du se ditt barns läxor och vad som händer i klassen. Du följer ditt barns utveckling med IUP-verktyget och får information om vad som händer i klassen.

Utvecklingssamtal och möte med vårdnadshavarna

En gång per termin har vi utvecklingssamtal på Oscar Fredriksskolan. Delaktighet och samarbete med, och mellan vårdnadshavare, är viktigt i vårt arbete. Därför strävar vi efter att kalla båda vårdnadshavarna till ett möte, även i de fall vårdnadshavarna är separerade.

En eller två gånger, oftast i samband med terminsstart, har vi möten för vårdnadshavare på Oscar Fredriksskolan.

OFFF – Oscar Fredriksskolans föräldraförening

OFFF är skolans förening för vårdnadshavarna. OFFF träffas ett par gånger per termin. För att komma i kontakt med föräldraföreningen: offfstyrelse@gmail.com