Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Örlogsvägen 20 ligger i Nya varvet. Vi är inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Vårt arbetssätt bygger på relationell pedagogik.

Barnen har stor tillgång till rika material och de har stora möjligheter att upptäcka, undersöka, lära och utvecklas i inspirerande och kreativa lärmiljöer. Lärmiljöerna är uppbyggda i zoner som hela tiden förändras av pågående projektarbete, barnens intresse och behov.

Projekten i verksamheten utgår från barns hundra språk, det vill säga barns olika sätt att uttrycka sig.

Vi arbetar med lyssnandets pedagogik och hörstyrka. Det pedagogiska ledarskapet är präglat av stort lyssnande. Barnens röst och åsikter är viktiga.

Vi ser barnen som fantasirika med stor upptäckarglädje och med en vilja att lära.

Miljö, skapande och möte är tre viktiga grundord. Det har vi tagit fasta på när vi planerat verksamheten på Örlogsvägen.

Avdelningar och personal

Örlogsvägens förskola har fyra åldersindelade hemvister fördelade på två plan. På Spiran är barnen 1–2 år, Upptäckten 2–3 år, Utmaningen 3–4 år och Framtiden 4–5 år. Vi har en gemensam ateljé och även ett stort gemensamt torg. Undervisningen sker både inne och ute. Vi har en stor grönskande trädgård.

Här arbetar legitimerade förskollärare samt barnskötare. Vi har samarbete med Göteborgs universitet och är en av stadsdelens övningsförskolor. Det innebär att vi regelbundet tar emot studenter från lärarprogrammet.

Pedagogik inspirerad av Reggio Emiliafilosofin

Vårt arbetssätt och förhållningssätt är inspirerat av de bärande tankar som finns i staden Reggio Emilias förskolor i norra Italien. Vår strävan är att bygga upp en verksamhet som bygger på att se varje individ som rikt och kompetent.

Barn är medmänniskor och samhällsmedborgare, de är värdefulla här och nu. Varje barn är en egen individ med egen inneboende drivkraft och kompetens. Barn är viktiga, aktiva, unika och har sitt eget sätt att vara, tänka och lära. Vi värnar om vikten av att respektera och ha en tro på barnen. Barns alla olikheter är en tillgång för gruppen.

Utforskande arbetssätt och aktiva lärmiljöer

Barns delaktighet, inflytande och demokrati speglar förskolans arbetssätt. Tillgängligt material i en tydlig pedagogisk miljö ger barnen möjlighet att vara delaktiga i utformande och i val av aktiviteter. De pedagogiska lärmiljöerna är anpassade för att skapa möten mellan barn och är anpassade för ett utforskande arbetssätt där barnen kan pröva sina hypoteser, tankar och idéer.

Genom pedagogisk dokumentation lyfter vi fram vad barnen gör och tänker, så att barnens lärande och utveckling synliggörs. Vi återför och reflekterar dokumentationen för och med barnen i olika mötesforum.

Vårt projektinriktade arbetssätt är processorienterat och bygger på ett postkonstruktionistiskt perspektiv – att kunskap är kontextuellt. Vi tror att lärande utformas i processer tillsammans med andra. Projekten kan vara små eller stora och undervisningen utgår från förskolans läroplan. Pedagogerna har en handledande och medforskare roll i samspelet med barnen.

Barnen delas i mindre grupper under dagen. Detta för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och att ta för sig i aktiviteter. Barngruppens sammansättning är viktig för att alla barn ska få komma till sin rätt och göra sig kompetenta. Grupperna är ibland fasta och ibland utifrån intresse.

En dag på förskolan

  • frukost
  • projektarbete
  • lunch
  • vila
  • mellanmål
  • projektarbete

Undervisning och lek sker både inne och ute.

Alla hemvister har öppet 7.30-16.30. Innan och efter det är alla tillsammans i våra gemsamma utrymmen. Vid dessa tider samverkar all personal på förskolan och du möter därmed andra pedagoger än de som arbetar på den egna hemvisten.