Vår förskola

Opalgatans förskola har tre avdelningar men arbetar som en förskola. Genom att alla pedagoger i huset är insatta i varandras verksamheter, dokumentation och projekt får de en inblick i barnens tidigare erfarenheter på förskolan. När barnen byter avdelning är pedagogerna medvetna om det individuella barnets och gruppens kompetenser vilket innebär att de tar vid och vidareutvecklar de processer barnen befinner sig i. Detta bidrar till att skapa en progression i de utmaningar barnen möter under deras tid på förskolan.

Demokrati

Vi ska skapa förutsättningar för barnen att leva, förstå och erfara demokrati och då är det betydande att vi med ett gemensamt förhållningssätt verkar för att varje barn känner sig lyssnad på och ges möjlighet att få göra sin röst hörd.
Pedagogernas roll är att vara lyhörda, samtala, utmana och inspirera barnen. Ytterligare en förutsättning för att barnen ska våga framföra sina känslor och åsikter är tilliten mellan barn och pedagoger.
Pedagogerna ska skapa miljöer där barnen känner sig trygga att uttrycka
sig även om deras tankar och åsikter är olika de andras. Vår barnsyn ska bottna i att vi ser varje barn som jämlikt och med en inneboende lust, nyfikenhet och kompetens att skapa sin egen kunskap.

Kunskaper

Leken är grundläggande för barns lärande och utveckling. I leken får barnen möjlighet att uppleva, bearbeta och ingå i ett socialt samspel. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Pedagogernas roll är att ta tillvara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt att stärka barns tillit till den egna förmågan.

Mod och självkänsla

Barn är inte, utan de blir till i ett sammanhang och därför är det viktigt att vi skapar miljöer kring barnen där barnen utvecklar en positiv självbild och en god självkänsla. Självkänslan är direkt beroende av hur barnen blir bemötta och "sedda" av dem som står dem nära och som de dagligen har omkring sig. Vi pedagoger ska se det positiva i alla barn, tro på deras förmåga och vi ska inneha förmågan att kunna förmedla detta till barnet. I den vardagliga kontakten är det känslomässiga klimatet och de möten vi skapar runt barnen avgörande för hur de uppfattar sig själva.

Social kompetens

Vår förskola ska grundas på att vi ser alla barn som unika och därför bemöter vi barnen olika utifrån deras behov. Tillsammans övar vi, vår empatiska förmåga, att ta någon annans perspektiv, visa hänsyn, omtanke och respekt för allas lika värde. Gemensamt skapar vi de normer och värden som är grundläggande i vår verksamhet och i det samhälle där vi alla lever,genom att lyssna, samtala, imitera och samspela med varandra.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar i grunden om en förståelse för det livslånga lärandet kring de ekonomiska, sociala samt de ekologiska faktorerna. Vårt förhållningssätt på förskolan kring dessa begrepp är grundläggande för hur vi tillsammans ska kunna leva i ett hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att fånga det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla detta till miljöfrågor och livsstil. I verksamheten ska vi tillsammans skapa en plattform som vilar på en gemensam syn där respekt för resurser, material och våra medmänniskor är grundläggande.

Goda lärmiljöer

Pedagogerna ska organisera material, tid och rum så att barnen ges möjligheter till lärande. Rummen är mötesplatser, de skapar förutsättningar för det kollektiva lärandet, där barn och pedagoger tillsammans kan utforska olika material. Den fysiska miljön ska anpassas till de verksamma barnens intresse och behov. Miljön innefattar all förskolans yta såväl inomhus som utomhus.

Ansvar

Pedagogernas ansvar är att ge barnen förutsättningar och möjligheter att utforska genom att använda sig av olika uttryckssätt, material och tekniker. Pedagogerna ska ta barnens funderingar och idéer på allvar och möta dem med respekt och
nyfikenhet samt utmana barnen i deras tankar och föreställningar med frågor och i samtal. Pedagogernas lyhördhet, lyssnade och medforskande ska vara grundläggande i deras förhållnings- och arbetssätt. Avdelningarna ska bygga sin verksamhet kring det som
är centralt för barnen, vad de visar intresse för och vill utforska vilket innebär att pedagogerna måste vara lyhörda, nyfikna och närvarande för att fånga upp barnens tankar och funderingar.

Organisation

Vår förskola består av tre avdelningar, Ekorren, Nyckelpigan och Haren. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Förskolan har också en egen städerska och en kock, som lagar vår frukost och lunch. Barnen äter frukost tillsammans på en avdelning. Då får de möjlighet att utöka sina relationer och möta pedagoger från alla våra avdelningar. Detta gör att barnen får möta flera vuxna som kan erbjuda barnen nya tankesätt, eftersom varje individuell pedagog besitter olika kompetenser vilka barnen får ta del av under sin tid på förskolan. Även under andra tider på dagen samarbetar vi i huset med varandra. Avdelningarna är indelade i åldershomogena grupper. I dessa grupper anpassas verksamheten och miljön till barnens behov och intressen. Barnen ska möta en tillåtande miljö med stimulerande material som är tillgängligt för alla vilket skapar de bästa förutsättningarna för barnen att tillsammans utforska sin omvärld. Vårdnadshavarna är viktiga för oss i förskolan. Vårdnadshavarna är proffs på sina barn och är barnens trygghet. Därför är det viktigt för oss på Opalgatans förskola att pedagogerna strävar efter en nära kontakt med vårdnadshavarna.