Vår skola


Olshammarskolan är belägen i ett lugnt och tryggt område med mycket grönska. Skolan har en stor avskild gård som erbjuder möjligheter till lek och fysiska aktiviteter. I närmiljön finns bibliotek, kulturhus, affärer, fina promenadstråk och cykelbanor som vi använder flitigt.

Om skolan

Skolans lokaler är ändamålsenliga och med goda möjligheter till både gruppsamvaro och enskildhet. På Olshammarskolan går 25 elever fördelat på fem klasser. Personalen som arbetar på skolan är fritidspedagoger, speciallärare/pedagog, lärare och elevassistenter. Personaltätheten är hög.

Nästan alla elever har fritidshem eller korttidstillsyn enligt LSS. Fritidsverksamheten är en del av skolan som helhet och utgår från skolans gemensamma mål. På Olshammarskolan ser vi allt som ett lärande under hela dagen. Vår målsättning är att eleven ska må bra såväl psykiskt som fysiskt och utvecklas utifrån individuella behov och förutsättningar.

Vårt arbetssätt

På Olshammarskolan anpassar vi vårt arbetssätt för att möta elever med intellektuell funktionsnedsättning. I undervisningen utgår vi från metoden tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande.

Olshammarskolan erbjuder eleverna olika miljöer och aktiviteter som stimulerar och utvecklar lärandet. Rummen på skolan är utformade på ett tydligt och förutsägbart sätt. Det ger eleverna trygghet och utmaningar i lärandet.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan, IUP, som bygger på grundsärskolans kursplan. Den individuella utvecklingsplanen innehåller ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Den individuella utvecklingsplanen tar vi fram varje termin tillsammans med vårdnadshavare. 

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog, rektor och pedagoger. Teamet träffas varannan vecka.

Exempel på ärenden för elevhälsoteamet:

  • Elevfrånvaro och återkommande sjukdom.
  • Medicinska frågor kring eleven.
  • Pedagogiska frågor som kräver stöd av elevhälsoteamet.
  • Förebyggande friskvård.
  • Ärenden där kontakter bör tas med nätverk kring eleven.

Elevhälsoteamet kan vid behov föreslå ett nätverksmöte.  

Grundsärskolan inriktning ämnesområden

Olshammarskolans pedagogiska arbete grundar sig i grundsärskolans kursplan inriktning ämnesområden. Den innehåller fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller skriftligt omdöme och information om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. Den individuella utvecklingsplanen tas fram tillsammans med vårdnadshavare på utvecklingssamtal varje termin. 

Dialog med vårdnadshavare

En förutsättning för en god utveckling hos eleverna är ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Kontinuerlig kontakt mellan skola och hem sker genom kontaktböcker, telefonsamtal eller via mejl.

En gång per termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal där man utifrån nuläget diskuterar elevens utvecklingsområden och nya mål som ligger till grund för elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

På hösten bjuder vi in till ett möte för alla vårdnadshavare. På skolan finns föräldraråd som träffas en gång per termin. Då träffas föräldrarepresentanter tillsammans med rektor och skolans personal. Alla vårdnadshavare som vill delta är välkomna. Vid träffarna diskuteras aktuella frågor för skolan och vårdnadshavarna.

Kvalitetsarbete på skolan bedrivs utifrån en årlig enkät som besvarats av vårdnadshavare, där resultatet ligger till grund för kommande mål i skolans verksamhetsplan.