Foto: Matilda Karlsson

Vår skola

Nytorpsskolan är en skola med elever i årskurs 4 till 9 och i anpassad grundskola.

Skolans profil

På Nytorpsskolan arbetar vi med PBSI (Positivt Beteende Stöd I skolan). Det innebär att vi fokuserar på det positiva hos elevgruppen, ger mycket uppmuntran och beröm och att elever och lärare arbetar tillsammans med att ta fram gemensamma regler i skolan. Vi har även gemensamma rutiner i skolan och utbildar eleverna i sociala färdigheter. Dessutom har vi en gemensam lektionsstruktur, så eleverna får ökad trygghet och studiero.  

Eleverna på Nytorpsskolan får ofta gå på kulturbesök i staden, till exempel biografer, muséer och teatrar.

Trygghet och skolmiljö

Skolan består av flera byggnader. Vi har valt att ha olika årskurser i olika byggnader för att eleverna ska få en lugnare studiemiljö. Eleverna i årskurs 6 till 9 använder slöjdlokaler, hemkunskapssal och idrottssal på Hammarkullsskolan som ligger cirka fem minuters promenad från Nytorpsskolan.

På Nytorpsskolan har alla elever möjlighet att träffa en skolsköterska och skolläkare en gång i månaden.

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På vår skola har vi både elevråd och klassråd. På dessa har eleverna möjlighet att påverka sin utbildning på olika sätt. Vi har även vårdnadshavarråd där vårdnadshavare kan vara med och ha åsikter m skolan utveckling. 

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Nytorpsskolan använder vi oss till stor del av Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.