Vår skola


Vi har elever i förskoleklasstill årskurs 6 samt årskurs 7-9 och anpassad grundskola för årskurserna 7-9. Nordhemsskolan är som enda skola i regionen en musikprofilskola.  Det innebär att alla elever har extra musiklektioner utöver läroplanen. Vi har dessutom  musikklasser som har ännu fler musiklektioner per vecka.

Skolan ligger mitt i Linnéstaden och som elev tar du dig enkelt hit eftersom spårvagns- och bussnäten strålar samman vid Järntorget, strax norr om skolan. Skolledningen informerar vårdnadshavare via Vklass. Du som har problem med inloggning till Vklass kan kontakta skolans expedition.

Musikämnet på Nordhemsskolan

I Läroplanen för grundskolan (LGR 11) står att läsa:

”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.”                                                           

Det här tycker vi på Nordhemsskolan är viktigt, och därför satsar vi stort på musik. Samtliga elever får fler musiktimmar än vad läroplanen föreskriver.  I årskurs 7–9 har vi delvis undervisning i halvklass och eleverna får spela och sjunga mycket. För de elever som vill fördjupa sig mer i musikens värld erbjuder vi även musikklasser för årskurs 7-9.

 • Vi vill att våra elever som tycker om att sjunga och spela ska känna sig hemma hos oss
 • Vi vill att eleverna efter sina år hos oss ska vara kunnigare, modigare och mer självmedvetna i musikaliskt hänseende
 • Vi vill att en musikalisk bredd och nyfikenhet går före specialisering och begränsning

Musikklass

Börjar du eller ditt barn årskurs sju till höstterminen? Då kan du söka till musikklass på Nordhemsskolan.

Läs mer här om hur du ansöker till musikklass. 

Anpassad grundskola

Om ditt barn läser efter anpassad grundskolas läroplan har vi stora möjligheter att ge undervisning som är anpassad efter olika behov. Hos oss är eleverna inkluderade i grundskolans klasser efter sina egna förutsättningar och förmågor.

Vi har flera pedagoger med hög kompetens och stor erfarenhet av att arbeta med elever som behöver stöd i sin undervisning. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som utvärderas kontinuerligt.

Fritidshem

Vi erbjuder skolbarnsomsorg efter skoldagens slut till och med den termin eleverna fyller 13 år.

Trygghet och trivsel

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god.

Värdegrund

Elever, personal och vårdnadshavare har gemensamt kommit fram till Nordhemsskolans värdegrund:

 • På Nordhemsskolan vill vi känna glädje och lust att lära
 • Vi vill känna oss trygga och vara en del av gemenskapen
 • Vi visar varandra respekt och tar ansvar för vår skola

Allt vi gör i skolan genomsyras av dessa tankar och vi försöker ständigt hitta metoder och strategier för att få värdegrunden att alltid vara lika aktuell och ha en framträdande plats på vår dagordning.

Om du eller ditt barn upplever något problem i skolan är det oftast bäst att prata direkt med oss i personalen eller med rektorn. Det är rektorn som ansvarar för att barnen får det stöd de behöver och är den som beslutar om olika åtgärder.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. 

Tillsammans med elever, personal och Nordhemsskolans föräldranätverk upprättar skolledningen varje år en ny plan. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Hör gärna av dig till skolans rektor om du har frågor om innehållet i planerna eller om skolans arbete för trygghet och studiero.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Nordhemsskolan finns ett nätverk för vårdnadshavare för dialog med skolan. För eleverna ges elevinflytande både genom klassråd och elevråd samt genom delaktighet och inflytande i undervisningen.

Utvecklingssamtal

En gång per termin kallas eleven och vårdnadshavarna till utvecklingssamtal.

Under utvecklingssamtalet samtalar man om hur eleven ska nå kunskapsmålen. Samtalet ser alltid framåt. Inför utvecklingssamtalet är det bra att hemma tala om hur barnet trivs och om hur det går i skolans olika ämnen. Det finns också möjlighet att höra av sig till mentorn inför samtalet om man har speciella frågor man vill ta upp.

Nätverk för vårdnadshavare

Nätverket för vårdnadshavare är ett forum för samtal om Nordhemsskolans verksamhet. Nätverket består av en vårdnadshavare från varje klass på skolan, och man träffas två gånger varje termin. Mötet leds av en ordförande som väljs av nätverksmedlemmarna. Skolans rektor deltar också i träffarna.

En representant för varje klass väljs under läsårets första möte för vårdnadshavare.

Kontakta gärna Nordhemsskolans rektor för mer information om kommande träffar.

Skolmodellen PALS

Nordhemsskolan arbetar tillsammans med Närhälsan, med en skolmodell som kallas PALS . 

PALS är en modell som riktar sig till skolans personal och ska ge verktyg till att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. PALS är en norsk förkortning av Positiv Atferd (=positivt beteende) Läringsmiljö (=gynnsam inlärningsmiljö) och Samhandling (=samspel/relation mellan skolpersonal och elever).

Genom handledning och utbildning i PALS kommer personalen systematiskt att arbeta med bland annat:

 • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
 • Goda relationer mellan elever och mellan elever och personal
 • Fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla
 • Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
 • Problemlösning och konflikthantering
 • Samarbete med vårdnadshavare

Att arbeta med PALS har genom forskning visat att elever på skolan i högre utsträckning får en arbetsmiljö som präglas av lugn och ro med större möjlighet till att koncentrera sig på skolarbetet. PALS bidrar till ett positivt klimat där fokus ligger på att uppmärksamma och berömma elever när de arbetar och gör bra saker. Detta positiva fokus innebär att problembeteenden hos eleverna kommer att minska. Med problembeteenden menas exempelvis trots, konflikter, ovårdat språk med mera.

Handledning och utbildning i PALS bedrivs av Närhälsan utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Barns utveckling och skolprestationer är en angelägenhet för alla verksamheter som möter barn och unga. I samverkan kan vi hjälpas åt och dra nytta av varandra.