Vår skola


Vi är cirka 480 elever och ett 60-tal pedagoger på Noleredsskolan. Alla elever, vårdnadshavare och personal ska känna trygghet, mötas med respekt och trivas på Noleredsskolan.

Vår skola

På Noleredsskolan vill vi ge eleverna möjlighet att utveckla en god självkänsla, empatisk förmåga och en förståelse för allas lika värde. Alla elever, vårdnadshavare och personal ska känna trygghet, mötas med respekt och trivas. Vi vill skapa en miljö som ger den bästa förutsättningen för eleverna att lyckas i sitt samspel. På Noleredsskolan är det nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Likabehandling betyder inte att alla ska behandlas lika utan att eleverna blir lika behandlade efter sina förutsättningar och förmågor.

På vår gemensamma arbetsplats Noleredsskolan accepteras inte våld, trakasserier, mobbning eller hot. På skolan ställer alla  upp för varandra och ingen ska behöva känna sig ensam eller illa bemött.

På Noleredsskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och stoppa mobbning enligt skollagen och läroplaner. Som verktyg vid trakasserier och kränkningar arbetar vi med Trygve åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Fritidshem

Skolan har fem fritidshems avdelningar, Bojen, Jollen, Solen, Måseskär, Trubaduren och Vinga.

Syftet med vårt arbete är att erbjuda barnen en god omsorg på morgonen före skolstart och en meningsfull eftermiddagsverksamhet efter skoldagens slut.

Elever kan vara på fritidshemmet fram till och med vårterminen då hen fyller 13 år.

Fritidspersonalen har ett nära samarbete med grundskolan. Målsättningen med skolbarnomsorgen är att tillsammans med skolans verksamhet, både i förskoleklass och i skolan, skapa trygghet för barnen genom att de möter samma personal under hela dagen vilket bidrar till att personalen får en helhetssyn av varje enskilt barn.

Elevråd

I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag.
Noleredsskolans elevråd och skolmåltidsråd har representanter från förskoleklass och till och med årskurs 6. Råden samlas regelbundet under läsåret och rektor är ordförande. Vi vill träna eleverna på att ta ansvar och att arbeta via klassråden i respektive klass.