Vår förskola

Nolehultsvägens förskola är en välkomnande mötesplats ”mitt i byn” där barn och vuxna tillsammans och med upptäckarglädje utforskar förskolan och omvärlden.

Ateljéer för skaparglädje och estetisk kreativitet

Förskolan Nolehultsvägen 15 har 144 platser. Förskolan är uppdelad i fyra paravdelningar som är fördelade på två plan. På varje plan finns ett gemensamt torg för spännande möten och en ateljé för skaparglädje och kreativitet. I anslutning till torget finns förskolans tillagningskök, som sprider ljuvliga dofter och väcker barnens matlust.

Nyfikenhet, lust att lära och allas lika värde

Vi arbetar med lusten att lära, väcka nyfikenhet och allas lika värde. Läroplanen, Lpfö 98/10 är grunden för vår verksamhet. I den kan du läsa vilka krav och förväntningar ni kan ha på förskolan. Den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien är en inspirationskälla.

Den säger att alla barn föds kompetenta och med en inneboende drivkraft att utforska omvärlden och att lära. Verksamheten formas och förändras utifrån barnens behov, intressen och nyfikenhet. Vi uppmuntrar barnen att utforska omvärlden med hjälp av alla sina sinnen. Barnen får pröva att uttrycka sig på olika sätt till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Pedagogisk dokumentation– för utveckling av verksamheten

Här kan vi tillsammans med barnen använda lärplatta och ta foto på det barnen upptäcker. Det blir ett av många olika sätt att uttrycka sig med och att göra sin röst hörd.

Med hjälp av text, foto, ljud och film, kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse, hur de resonerar och agerar i olika situationer. Det hjälper oss att tillsammans med barnen forma och utveckla förskolan.

Utemiljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet

Barnen välkomnas till den nya förskolan av en förtjusande grind med fjärilsmönster. Den vackra utemiljön är indelad i mindre rum som avgränsas med häckar. Här finns plats för sand-, vatten- och bygglek. Det finns även en utomhusscen, där många barn och föräldrar kan samlas. Och i slänten nära huset finns den sköna naturen. För att komma upp går du genom grinden, eller på den spännande gångbron från loftgången på andra våningen. Väl uppe finns en samlingsplats och en liten by med tre små hus. På förskolans framsida finns en plantering med buskar, som blir ett spännande lekbuskage. Det finns också trälådor att odla i, en häck av vinbärsbuskar, fruktträd och på marken nedanför smultron.

Personal

Förskolan har nyfikna pedagoger med fokus på barns lärande. Alla har olika intresseområden som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet. Alla tillsvidareanställda har utbildning; förskollärarutbildning eller barnskötarutbildning. På förskolan finns en pedagog som har ett särskilt ansvar för de estetiska lärprocesserna. Pedagogen arbetar på torget tillsammans med barnen och erbjuder en mångfald av aktiviteter inom skapande och drama. Det finns även en pedagog som har ett särskilt ansvar för verksamheten utomhus och som inspirerar och utmanar barnen att utforska gårdens olika miljöer.

Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av Fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl 06.00 och första stunden är vi tillsammans på vårt torg. Vi serverar frukost mellan 08.00-08.30.

Dagens innehåll styrs av projektarbetet. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Målet är att minst en gång om dagen har alla barn utomhusverksamhet. Lunch serveras mellan klockan 11 och 12. För många barn är det sedan vila eller lite lugnare aktiviteter. Därefter har barnen olika aktiviteter både ute och inne. Mellanmålet serveras cirka 14.30.

Från cirka kl 16.30 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från hela förskolan.

Samverkan med föräldrar

Ditt engagemang och intresse för verksamheten är mycket viktigt. Vi tar gärna del av dina åsikter och idéer. För att skapa en bra start och avslutning på dagen är det viktigt att du varje dag tar en personlig kontakt med en av pedagogerna. Vi träffas flera gånger i olika möten, till exempel utvecklingssamtal, föräldramöte och brukarråd, där ni har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Du får en egen inloggning till Hjärntorget, vårt pedagogiska IT-system. Där hittar du dokumentation och information och kan följa ditt barns arbete i förskolan.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder:

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.