Vår förskola

Nolehultsvägens förskola är en välkomnande mötesplats ”mitt i byn” där barn och vuxna tillsammans och med upptäckarglädje utforskar förskolan och omvärlden.

Vår vision är:

”En välkomnande mötesplats mitt i byn där barn och vuxna tillsammans med upptäckarglädje och nyfikenhet utforskar förskolan och omvärlden”

Förskolan Nolehultsvägen 15 öppnades i november 2017. Den innehåller åtta ”traditionella” avdelningar, som är organiserade som fyra team med en gemensam ateljé emellan. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta med varandra. Förskolan är byggd i två våningar med var sitt "torg" centralt, där vi äter alla måltider. Torgen fungerar som mötesplats där barnen erbjuds aktiviteter mellan måltiderna. I anslutning till torget på våning 1 finns förskolans tillagningskök, som sprider ljuvliga dofter som väcker barnens nyfikenhet och matlust.  

Utemiljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet

Du välkomnas in till förskolan genom en vacker grind med fjärilsmönster. Den fina utemiljön är indelad i mindre gårdar och avgränsas av planteringar och staket. Den nedre gården är främst avsedd för de yngsta barnen. Den övre gården är för de äldre barnen, där finns gott om naturtomt. Gården på framsidan är allas vår trädgård.

Barnen erbjuds många olika spännande aktiviteter som till exempel, sand- vatten- och bygglek. Dessutom finns möjlighet att skapa med lera och färg. I vår trädgård får barnen möjlighet att vara med om att plantera, sköta om, vattna och sedan skörda från våra odlingslådor. Köket tar hand om skörden och det serveras bland annat soppa och gratäng på potatis, morötter och annat gott.  

Nyfikenhet, lust att lära och allas lika värde

Vi utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 18 och vi hämtar också inspiration från filosofin från Reggio Emilia, som är ett förhållningssätt där vi ser barnet som en viktig samhällsmedborgare. Vi vill ge barnen många olika möjligheter att ingå i demokratiska processer, så kommer också barnet att ha en fin relation till sig själv och andra samt en positiv framtidstro.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och våga säga vad de tycker och tänker. Alla ska känna sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Vi ser mångfald som en stor tillgång.

Barnen utforskar och lär tillsammans med varandra, med oss vuxna och med de miljöer och material som vi erbjuder. Miljön ska vara inspirerande och locka barnen till att väcka nyfikenhet och lust att lära.

Nolehultsvägens förskola arbetar i projekt med hållbar framtid som fokus. Där ingår aktiviteter som plantering, odling, skötsel av våra grödor, minska matsvinn och sophantering. Vi strävar efter att vara en giftfri förskola, där bland annat lokalvård använder produkter som är skonsamma mot naturen.  

Pedagogisk dokumentation- för utveckling av utbildningen

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg där vi kan följa barnens lärande och de processer som pågår i utbildningen. Dokumentationen kan vara i form av bilder, filmer eller texter, som barnen tillsammans med pedagogerna reflekterar över. Det används för att följa upp att utbildningen ger det som barnen har rätt till och att kvalitén finns för ökad måluppfyllelse.  

Personal

I förskolan arbetar personal som har olika roller och olika utbildning. Pedagogerna som arbetar med barnen är utbildade barnskötare och förskollärare. Vi har även personal som går sin utbildning just nu, eller som är en extra resurs för pedagogerna i form av förskoleassistenter.

Förskolan leds av rektor, som har det övergripande ansvaret för utbildningen och arbetsmiljöansvar.

Det finns också en pedagogista, som har som uppdrag att stötta och utmana pedagogerna i projektarbete, systematiskt kvalitetsarbete samt kompetensutveckling. Pedagogistan fungerar också som ett chefsstöd för rektor.

Sedan har vi Barnhälsan med ett stödteam som består av specialpedagog, psykolog och logoped där pedagogerna får handledning för att kunna möta och ge alla barn förutsättningar till lärande och utveckling. Andra roller på förskolan är måltids- och lokalvård samt vaktmästeri.  

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 6.00 och då är vi tillsammans på Torget våning 1. Vid 7.00 går alla in till respektive team. Frukost serveras mellan 7.45-8.30.

Under förmiddagen delas barnen in i mindre grupper och erbjuds aktiviteter inne eller ute, utifrån det projektarbetet som man valt. Varje dag erbjuds alla barn utomhusaktiviteter.

Lunch serveras mellan 10.30-12.00. Vi äter i olika omgångar. Efter lunch har vi antingen sov- eller läsvila och därefter erbjuds barnen olika aktiviteter.

Mellanmålet serveras cirka kl. 14.30-15.00 och det kan vara antingen inne eller ute.

Från cirka kl. 16.45 och fram tills förskolan stänger, så samarbetar vi på förskolan och är tillsammans i olika aktiviteter. 

Samverkan med vårdnadshavare

Ditt engagemang och intresse för utbildningen är mycket viktig. Vi tar gärna del av dina åsikter och idéer. Det är viktigt att du varje dag tar en personlig kontakt med någon pedagog då du lämnar och hämtar ditt barn. Detta för att skapa en bra start och avslutning på dagen, för ditt barn och oss som arbetar i förskolan.

Vi erbjuder olika former av delaktighet och sammankomster, utvecklingssamtal, drop-in och föräldramöten. Du får en egen inloggning till vår digitala informationssida, Hjärntorget. Där hittar du information och dokumentation som gör att du kan följa ditt barns arbete i förskolan.