Vår förskola


Nolehultsvägens förskola är en välkomnande mötesplats mitt i byn där barn och vuxna tillsammans och med upptäckarglädje utforskar förskolan och omvärlden.

Förskolan Nolehultsvägen 15 ligger i centrala Tuve med närhet till torget, biblioteket och fina skogs- och naturområden. För oss är förskolans viktigaste uppdrag att skapa förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som präglar vårt demokratiska samhälle.

Vår förskola ser vi som en mötesplats där alla ska känna sig välkomna, där det sker en likvärdig utbildning, där det sker ett kunskapsutbyte mellan olika instanser och där vi ser en mångfald av vårt lärande tillsammans. På vår förskola ska alla känna trygghet och vi utvecklar vårt sociala samspel genom lek. Vi är en demokratisk arena, som för oss innebär rätten och utrymmet till att uttrycka oss genom våra hundra språk.

Vår organisation

Förskolan leds av rektor som har övergripande ansvar för den inre organisationen, arbetsmiljöansvar och ansvar för att ge pedagogerna förutsättningar att arbeta för att öka måluppfyllelsen utifrån våra styrdokument.

Utifrån Reggio Emilia filosofin har vi en pedagogista som är en länk mellan pedagoger och rektor. Pedagogistan följer upp utbildningens mål, processer och kvalitet samt driver, följer upp och introducerar det systematiska kvalitetsarbetet. Pedagogistan handleder också arbetslag i pedagogiska frågor, lärmiljöer, projekterande och pedagogisk dokumentation, samt håller i kompetensutveckling.

Vi är organiserade i fyra team utifrån barnens ålder. Vårt förhållningssätt innebär att man som pedagog måste vara närvarande, inlyssnande och inkännande. För att kunna möta det på bästa sätt delar teamet upp sig i mindre grupper under större delen av dagen.

Varje team består av 3 duo-grupper som arbetar i gemensamma miljöer och med ett gemensamt projekt, men där pedagoger och barn har en fast grupptillhörighet. För att detta ska fungera måste det finnas lust, vilja och behov att samarbeta. Vi behöver se oss som ömsesidigt beroende i organisationen och det behöver finnas en förståelse för att vissa saker går att påverka, andra inte och sen lägga fokus på det vi själva kan förändra. Vi behöver ha en hållning att allt hela tiden måste vara i rörelse, att se den gemensamma organisationen på förskolan som en ständig utvecklingsprocess.

Våra fyra team är:
Team Vinter: 1-2 år
Team Vår: 2-3 år
Team Höst: 3-4 år
Team Sommar: 5-6 år

Förskolan är byggd i två plan med var sitt torg centralt, där vi äter alla måltider. Torgen fungerar som mötesplats där barnen erbjuds aktiviteter mellan måltiderna. I anslutning till torget på våning ett finns förskolans tillagningskök, som sprider ljuvliga dofter som väcker barnens nyfikenhet och matlust.

Reggio Emilias filosofi

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi som är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring. Barnen ska mötas med respekt och ges många tillfällen att arbeta med demokrati, delaktighet och inflytande. Vi arbetar med ett gemensamt tema ”Skapa relationer för en hållbar framtid”. Vi använder ett projekterande arbetssätt, där dokumentationen och pedagogiska lärmiljöer är viktiga verktyg

  • Alla barn ska erbjudas en miljö som är en mångfald av material, utan ett bestämt och färdigt resultat
  • Alla barn är kompetenta
  • Alla barn ska ges många tillfällen att arbeta med demokrati, delaktighet och inflytande

Målet är att arbeta projekterande utifrån en hållbar framtid genom ett kollegialt lärande utifrån Reggio Emilias filosofi, där projektet präglas av nyfikenhet, delaktighet, lyssnade och medskapande, samt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg där vi kan följa barnens lärande och de processer som pågår i utbildningen. Dokumentationen kan vara i form av bilder, filmer eller anteckningar, som barnen tillsammans med pedagogerna reflekterar kring. Den används för att följa upp att utbildningen ger det som barnen har rätt till och att kvalitén finns för ökad måluppfyllelse. Den pedagogiska dokumentationen präglas av reflektion, vi behöver titta bakåt för att kunna gå framåt.

Våra värdeord

Våra värdeord är hämtade från Göteborgs Stads fyra förhållningssätt, som alla som arbetar i staden har att förhålla sig till.​ Pedagogerna har sedan tagit ställning för vad de fyra värdeorden betyder för oss på Nolehultsvägens förskola, både för barn och vuxna.

FÖRSTÅELSE: Vi vet vårt uppdrag och de vi är till för​.
Visa respekt och empati, att lyssna på varandra, allas lika värde, att mötas och tolka för varandra, ta tillvara olikas erfarenheter och kunskap, se likheter och olikheter, kulturer och bakgrund, familjesituationer, visa hjälpsamhet.

MÖJLIGHETER: Vi tänker nytt​.
Gränslöst, flexibilitet, känna nyfikenhet, uppleva att det är lustfyllt, ha en upptäckaranda, förändring att gå nya vägar, positivitet att se nya öppningar, reflektion.

DELAKTIGHET: Vi arbetar tillsammans.​
Ett sammanhang där alla får vara med och alla känner att man kan påverka, alla ska få komma till tals och få befinna sig på en nivå där man sedan tillsammans kan utvecklas framåt.

VÄNSKAP: Vi bryr oss.​
Vi är tillsammans, känner respekt och empati för varandra, vi tar hand om varandra på ett ärligt och genuint sätt.

Lärmiljöer

Vi använder oss av miljön som den tredje pedagogen och våra miljöer ska vara tillåtande, reflekterande, tillgängliga, inspirerande och utmanande. Vi ser det kompetenta och rika barnet, ett nyfiket barn med stor lust att lära. Att ha tillit att erbjuda en mångfald av material. Vi har en tilltro till att barnen klarar av det. Det handlar om att våga göra utan att veta var eller hur det slutar, att känna tillförsikt utan att släppa sitt ansvar.

Ett barn som är delaktigt och har inflytande över sin egen utveckling tillsammans med andra. I leken utforskar barnen och försöker förstå omvärlden. Barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga och ta med sig denna känsla in i nya möten och erfarenheter.

Våra lärmiljöer ska vara undersökningsbara och utmanande. Vi erbjuder alla barn material som kan användas på många olika sätt, till exempel återvinningsmaterial och material som vi lånar från naturen. Dessa material ger möjligheter utan begränsning och främjar kreativitet, fantasi och samarbete.​

Vår utemiljö är indelad i mindre gårdar och avgränsas av planteringar och staket. Barnen erbjuds många olika aktiviteter och i vår trädgård får barnen möjlighet att plantera, sköta om och sedan skörda från våra odlingslådor.

På Nolehultsvägens förskola vill vi skapa en vi-känsla som uppmuntrar allas delaktighet kring våra pedagogiska miljöer inomhus och utomhus.​ Därför är samarbete mellan förskola och hem viktigt för oss. Ni får gärna bidra till våra miljöer med inspiration och material.

Vårdnadshavares delaktighet

Ditt engagemang och intresse för utbildningen är mycket viktigt. Vi tar gärna del av dina åsikter och idéer. Det är viktigt att du varje dag tar en personlig kontakt med någon pedagog då du lämnar och hämtar ditt barn. Detta för att skapa en bra start och avslutning på dagen för ditt barn.

Om du blir försenad vid lämning eller hämtning, ring oss eller skicka ett sms till avdelningens telefon. Vi erbjuder olika former av delaktighet och sammankomster, utvecklande möten med vårdnadshavare, drop-in och föräldramöten.

Du får en egen inloggning till vår digitala informationssida, Unikum. Unikum är en app där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i förskolan – både via mobilen och datorn. Där hittar du även dokumentation, information från förskolan, frånvaroanmälan och bokning av utvecklingssamtal.

Introduktionen

Introduktionen är den första tiden då vi lär känna varandra – barn, vårdnadshavare och personal. Du och ditt barn får bekanta er med förskolans miljö. Vi anpassar introduktionens längd och uppbyggnad utifrån barnets behov, men planerar att introduktionen tar cirka två veckor.

Besök på förskolan

Är ni intresserade av att besöka oss inför ert val av förskola är ni välkomna till ”Besök på förskolan” som vi anordnar vid ett tillfälle på hösten och två tillfällen på våren.

Vecka 5, tisdag, 17.00-17.45.
Vecka 17, tisdag, 17.00-17.45.
Vecka 43, tisdag, 17.00-17.45.