Vår skola

Näsetskolan ligger i en havsnära miljö med goda möjligheter till härliga naturupplevelser. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 3.

Skolans profil

Vi satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Som ett led i det är skolan miljödiplomerad och vi arbetar bland annat med källsortering. Våra skolmåltider innehåller ett stort utbud av ekologiska livsmedel, som vi allt efter som utökar med fler produkter. 

Trygghet och trivsel

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och diskrimineringar. Därför arbetar vi förebyggande och all personal samarbetar i vårt Trygghetsteam mot misstänkt mobbning och kränkning.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Alla klasser har klassråd och är representerade i skolans Trivselråd. Det här ger stora möjligheter till delaktighet för våra elever, där de kan göra sin röst hörd och påverka sin skolgång. Skolan har även ett aktivt vårdnadshavarforum med utvalda vårdnadshavare från varje klass.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Näsetskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.