Om mottagningsenheten

Mottagningsenheten tar emot alla nyanlända elever som kommer till Göteborg. Mottagningen ska påbörjas inom en vecka och under introduktionen ska eleven och vårdnadshavare få allmän skolinformation samt särskild information och vägledning inför skolval. Under introduktionen kartläggs även elevens kunskaper och utbildningsbakgrund.

     
Information om mottagningsenheten på olika språk
Information in different languages

Vem är nyanländ?

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om nyanländas rätt till utbildning

Fånga elevens styrkor

När en nyanländ elev börjar i skolan ska hens kunskaper undersökas. Detta för för att undervisningen ska anpassas till elevens kunskaper och behov. Eleverna ska få möjlighet att visa vem de är och vad de kan oavsett tidigare skolbakgrund.

Enligt skollagen ska undersökningen av nyanlända elevers kunskaper ske i två steg. I första steget undersöks elevens språk och erfarenheter. I steg två är fokus på elevens användning av skriftspråk och förmåga till matematiskt tänkande. 

Undersökningen och bedömningen av elevens kunskaper ligger till grund för beslut om i vilken årskurs ditt barn ska placeras. Undersökningen ska också visa om  hen har behov av anpassningar eller särskilt stöd.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om anpassningar eller särskilt stöd