Om mottagningsenheten

Mottagningsenheten tar emot alla nyanlända elever som kommer till Göteborgs Stad. Mottagningen ska påbörjas inom en vecka. På mottagningsenheten får eleven och vårdnadshavare allmän skolinformation samt särskild information och vägledning inför skolval. Under introduktionen kartläggs elevens kunskaper och utbildningsbakgrund.

Relaterad information

Information in different languages

Här finner du informationsmaterial på olika språk.

Vem är nyanländ?

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. För att räknas som nyanländ på mottagningsenheten ska eleven ha vistats utomlands i minst två år.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om nyanländas rätt till utbildning

Papperslösa har också rätt att gå i skola

Barn och ungdomar som är papperslösa har rätt till förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.

Krävs personnummer eller samordningsnummer för skolplacering?

Nej, barns och ungdomars rätt till utbildning enligt skollagen är inte beroende av om de har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Att ett barn som nyligen har anlänt till Sverige exempelvis inte har hunnit få ett samordningsnummer är därför inte ett skäl för kommunen att avvakta med att fatta beslut om skolplacering för barnet.

Fånga elevens styrkor

När en nyanländ elev börjar i skolan ska hens kunskaper undersökas. Detta för för att undervisningen ska anpassas till elevens kunskaper och behov. Eleverna ska få möjlighet att visa vem de är och vad de kan oavsett tidigare skolbakgrund.

Enligt skollagen ska undersökningen av nyanlända elevers kunskaper ske i två steg. I första steget undersöks elevens språk och erfarenheter. I steg två är fokus på elevens användning av skriftspråk och förmåga till matematiskt tänkande. 

Undersökningen och bedömningen av elevens kunskaper ligger till grund för beslut om i vilken årskurs ditt barn ska placeras. Undersökningen ska också visa om  hen har behov av anpassningar eller särskilt stöd.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om anpassningar eller särskilt stöd