Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Mossebergsskolan är skolan som växer och nu finns på två olika adresser. Mossebergsskolan finns på Doktor Håléns Gata 9 på Guldheden och på Doktor Heymans Gata 1D. Skolan har cirka 250 elever från förskoleklass till årskurs 2. Det är viktigt för oss att skolan är en plats där eleverna trivs, känner glädje och trygghet.

Mossebergsskolans cirka 250 elever är fördelade på tio klasser. Till varje klass finns en fritidsavdelning kopplad och personalen på skolan är organiserade i arbetslag som består av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter. Skolan har även en specialpedagog.

En skola på två adresser

Mossebergsskolan växer och nu finns vi på två olika adresser: Doktor Håléns Gata 9 på Guldheden (närmaste hållplats Doktor Fries Torg) och på Doktor Heymans Gata 1D (närmaste hållplats Wavrinkys plats).

Mossebergsskolan på Doktor Håléns Gatan ligger i ett lugnt och grönskande område vid Doktor Håléns park i Guldheden. Skolan är byggd på 1950-talet och är K-märkt samt bjuder på spännande arkitektoniska lösningar. Skolgården utgör en central plats, men vi använder också dagligen andra intilliggande platser som fotbollsplanen, gläntan och vår odlingslott.

Mossebergsskolan på Doktor Heymans Gatan har två förskoleklasser, klass 1C och 2C. Lokalerna är rymliga, nyrenoverade och vissa klasser har sin verksamhet i Paviljongen.
Maten lagas av husets egna kock. Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang.

Fritidshem

Mossebergsskolan har tio fritidshemsavdelningar där varje klass en egen fritidsavdelning. Tidig morgon och sen eftermiddag slås fritidsgrupperna ihop till en avdelning per adress.

Vi strävar efter att ge barnen en meningsfull, stimulerande och aktiv fritid. Vi utgår från barnens behov och intressen och erbjuder aktiviteter både inne och ute.

En skola att trivas i

Vi arbetar aktivt för att väcka elevernas lust att lära. Vi tror att eleverna får en god kunskapsutveckling om skolan är en plats där de trivs, känner glädje och trygghet. Vi är övertygade om att gemensamma regler och värdegrund bidrar till en god stämning. På Mossebergsskolan ska alla elever känna sig hemma.

Kultursamarbeten

Litteratur och boklån

Skolan har ett gott och nära samarbete med Guldhedens bibliotek och alla klasser besöker regelbundet biblioteket för att få boktips och låna böcker. Vi har dessutom författarbesök varje år där olika författare berättar om hur en bok blir till.

Musik och rörelse med Skolkör

Vi deltar sedan några år tillbaka i ett mycket uppskattat projekt tillsammans med Kulturskolan, Skolkör, där våra elever får möjlighet att delta i kör, rytmik och rörelse.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. På Mossebergsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas, känna arbetsglädje och trygghet i skolan. Ingen elev ska komma till skolan och känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever

På Mossebergsskolan finns det möjlighet som elev att vara med och påverka verksamheten .

Elevråd

Mossebergsskolans elevråd träffas en till två gånger per termin. Elevråden föregås av klassråd i varje klass. Till elevrådet har eleverna med sig de frågor som kommit upp i klassråden. Det kan till exempel vara frågor direkt till rektorn men också diskussionsfrågor som rör hela skolan.

Dialog med vårdnadshavare

Den största delen av kommunikationen mellan vårdnadshavare och personalen på Mossebergsskolan sker under de dagliga mötena. Utöver det informeras vårdnadshavarna kontinuerligt om vad som har hänt under terminen och vad som är planerat framöver via veckobrev från lärarna.

Varje klass har också föräldramöte i terminsstarten då vårdnadshavarna samlas och både får information och diskuterar olika frågor rörande verksamheten.