Om Minimix

Vi är måna om att se och bekräfta våra besökare, och motivera dem till att vara aktiva i skapandet av sin framtid. Vi är positiva förebilder och inspiratörer. Vi arbetar aktivt utifrån Göteborgs Stads fritidsplan.

Temakvällar och inspirationskvällar

Vi har inspirationskvällar där människor som är födda och uppvuxna i Hammarkullen, och idag jobbar som t.ex. socionom, polis eller pilot, föreläser och pratar med barnen. Vi har temakvällar där vi pratar om exempelvis Barnkonventionen. I samarbete med Bergums fritidsgård och fältarbetare har vi temakvällar om mansnormer. På detta sätt jobbar vi med att introducera barnen till demokratiska processer och till att fundera på jämställdhetsfrågor. 

Unga ledare 

Två ungdomar testar varje vecka hur det är att vara Ung ledare på Minimix. Varje vecka är det två nya ungdomar. Personalen på Minimix är deras handledare.

De kan till exempel:

  • Skapa olika lekar
  • Hålla i tävlingar
  • Stå i caféet
  • Spela spel med besökarna
  • Välkomna besökarna
  • Baka med besökarna
  • Göra olika aktiviteter  

Syftet med Ung ledare är att ungdomarna ska delaktiga och ha ett inflytande på sin fritidsgård. Oftast är de besökare och har roligt på gården. Som unga ledare lär de sig ta ansvar, ta egna initiativ och vara kreativa.

Metod 

Vi arbetar utifrån Barnkonventionen som är grunden för stadens gemensamma Fritidsplan. Många av våra anställda har förankring i området och är positiva förebilder för unga. Vi tänker på att ha olika nationaliteter representerade i personalstyrkan för att kunna nå ut till flera ungdomar. Vår personal har olika kompentenser och består av flera yrkeskategorier.

Vi försöker i allra möjligaste mån ha en personlig relation till ungdomarna för att kunna förstå deras styrkor och begränsningar. 

Mål 

Vårt mål är att  bidra till att skapa förutsättningar för att alla barn i Hammarkullen ska kunna växa upp till trygga vuxna samhällsmedborgare, och vidare till positiva förebilder för nästkommande generationer. Barn från Hammarkullen har rätt till en bra framtid. Vi når detta genom meningsfull fritid och förebyggande arbete.

Varje barn har rätt till en meningsfull fritid, och vårt mål är att följa Barnkonventionen. Fritidsverksamheten ska stimulera fler unga att göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Vi vill vara ett stöd och en resurs för att underlätta ungas egen organisering, samt bryta utanförskap och segregation.