Vad gör vi

Vi är måna om att se och bekräfta våra ungdomar, och så småningom motivera dem till att de ska vara aktiva i skapandet av sin framtid. Vi är positiva förebilder och inspiratörer. Vi arbetar aktivt utifrån den fritidsplan som är vedertagen för hela staden.

Metod

Vi arbetar utifrån Barnkonventionen som är grunden för stadens gemensamma Fritidsplan. Vi anställer positiva personer som har förankring i området och som är positiva förebilder för unga. Det är viktigt att tänka på att ha flera nationaliteter representerade i personalstyrkan för att kunna nå ut till flera ungdomar. Även viktigt är att personalen har olika kompentenser och yrkeskategorier.

Vi arbetar för att skapa relationer till ungdomarna vi möter. Vi försöker i allra möjligaste mån ha en personlig relation till ungdomarna för att kunna förstå deras styrkor och begränsningar. Vi är måna om att se och bekräfta våra ungdomar, och så småningom motivera dem till att de ska vara aktiva i skapandet av sin framtid. Vi är positiva förebilder och inspiratörer. Vi arbetar aktivt utifrån den fritidsplan som är vedertagen för hela staden.


Mål

Vårt mål är att vi genom meningsfull fritid och förebyggande arbete ska bidra till att skapa förutsättningar för att alla barn i Hammarkullen ska kunna växa upp till trygga vuxna samhällsmedborgare, och vidare till positiva förebilder för nästkommande generationer.
Att barn från Hammarkullen ska få en bra framtid, samt bryta utanförskap och segregation.
Varje barn har rätt till en meningsfull fritid, och vårt mål är att följa barnkonventionen som blir lagstadgad i år.
Arbetet med att göra unga delaktiga i skapandet av en attraktiv och utvecklande fritidsverksamhet skall intensifieras. Fritidsverksamheten ska stimulera fler unga att göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Vi vill vara ett stöd och en resurs för att underlätta ungas egen organisering.