Uppföljning

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram bildar tillsammans med Göteborgs Stads gemensamma miljöledningssystem ett kraftpaket för miljöarbetet. Uppföljningen av programmet och miljöledningssystemet är nödvändigt för att vi hela tiden ska kunna förbättra våra arbetssätt och snabbare nå programmets mål.

För att se till att det hela tiden finns ett tydligt fokus på det som behöver göras och för att säkerställa att det som görs får önskvärd  effekt lägger Göteborgs Stad stor vikt vid att följa upp hur vi ligger till gentemot målen i programmet. Uppföljningen är också viktig för att det snabbt ska kunna gå att hitta och åtgärda eventuella hinder på vägen.

Uppföljning miljö- och klimatprogrammet

Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet är uppdelat på två huvuddelar; dels uppföljningen av programmets mål och indikatorer, dels uppföljningen av arbetet i programmets strategier.

Uppföljning av mål och indikatorer

Vart annat år görs en samlad uppföljning av hur väl miljö- och klimatarbetet uppfyller miljö- och klimatprogrammets mål och indikatorer. Det är miljöförvaltningen som ansvarar för att samla in mål- och indikatorinformationen och för att analysera materialet.

Analysen fokuserar på att besvara följande frågor:

  • Når vi målen?
  • Vad görs idag för att vi ska nå målen?
  • Vad krävs för att vi ska nå målen?

Mål och indikatorer kommer att följas upp för första gången under våren 2023.

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier

Strategiarbetet följs upp varje år. Uppföljningen undersöker framförallt om strategiarbetet är förändringsdrivande och utmaningsdrivet – och om det på så sätt verkligen fokuserar på att öka kapaciteten i Göteborgs stad och skapar förutsättningar för stadens verksamheter att klara av att nå målen i miljö- och klimatprogrammet.

Här kan du läsa senaste rapporten: 

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2022 (goteborg.se)

Uppföljning av det gemensamma miljöledningssystemet

Göteborgs Stads systematiska miljöarbete sker genom det gemensamma miljöledningssystemet. Varje år genomförs rådgivande miljörevisioner och i samband med dessa sammanställs en rapport med viktiga förbättringsområden för Göteborgs Stad som helhet.

Här kan du läsa den senaste rapporten: 

Uppföljning av Göteborgs Stads miljöledningssystem 2022 (goteborg.se)