Fotorgraf: Lo Birgersson

Göteborgs klimatråd

Kommunfullmäktige gav hösten 2021 miljö- och klimatnämnden i uppdrag att inrätta ett klimatråd för Göteborgs Stad och den 31 augusti 2022 träffades ledamöterna i rådet för första gången för ett uppstartsmöte.

Vad ska klimatrådet göra?

Rådet ska föreslå åtgärder för minskad klimatpåverkan framåt, som är genomförbara och specifika. 

Rapport en gång om året

Rådet ska avrapportera sitt arbete skriftligen till miljö- och klimatnämnden en gång per år. Avrapporteringen ska redovisa vilka åtgärder som bedöms ge mest klimatnytta och störst samhällelig kostnadseffektivitet. Den ska även inkludera en grov kostnadsbedömning med tidshorisonter för åtgärderna. I arbetet med att verkställa och följaupp miljö- och klimatprogrammet ska hänsyn tas till rådets rapporter.

Oberoende expertis i omställningsarbetet

De sex ledamöterna är alla verksamma forskare vid akademin inom de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ledamöterna är invalda på två år. Med sin oberoende expertis kan de stötta både i Göteborgs Stads och samhällets omställning. 

De sex ledamöterna

Fredrik Hedenus (ordförande) är biträdande professor vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola. Han forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder.
Mer information om Fredrik finns på chalmers.se

Petra Svensson (vice ordförande) är lektor i statsvetenskap vid akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad. Hennes forskning har kretsat kring kommuners interna arbete med tvärsektoriella frågor såsom olika hållbarhetsfrågor, och har i hög grad fokuserat på styrning och organisering inom kommuner relaterat till dessa frågor.
Mer information om Petra finns på hh.se

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om styrmedel för miljöfrågor, och bland annat har han studerat styrmedels acceptabilitet samt deras omfördelande effekter.
Mer information om Thomas finns på gu.se

Frances Sprei är docent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola. Hon forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Hon är också ordförande för forskarrådet för Västra Götalands klimatarbete.
Mer information om Frances finns på chalmers.se

Holger Wallbaum är professor i hållbart samhällsbyggande vid avdelningen för byggnadsteknologi, Chalmers tekniska högskola. Hans forskning kretsar kring hållbart byggande avseende byggmaterial, byggprodukter, byggnader samt hela städer. Bland annat har han ägnat sig åt ekologisk och ekonomisk livscykelanalys samt energimodellering.
Mer information om Holger finns på chalmers se

Sara Brorström är professor i organisation och management och universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen på Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om styrning, ledning och strategiskt arbete i offentliga organisationer. Hon har i många år följt Göteborgs Stads hållbarhetsarbete, från framtagande av visioner och mål till omsättning i praktiken.
Mer information om Sara finns på gu.se

Tidningen Vårt Göteborg publicerade en artikel när klimatrådet startade, se länk:
Göteborgs Stads klimatråd är igång » Vårt Göteborg (vartgoteborg.se)

Klimatrådets reglemente

Det finns ett reglemente, som började gälla 1 maj, 2022. Det beskriver klimatrådets syfte, uppgifter, sammansättning och arbetsformer.

Reglemente för Göteborgs Stads klimatråd