Hur kan vi styra för en jämlik och inkluderande klimatomställning?

Göteborgs Stad har högt uppsatta mål både när det gäller miljö och klimat och när det gäller jämlikhet och inkludering. Ett projekt finansierat av Formas har undersökt hur stadens styrning kan främja en klimatomställning som är både jämlik och inkluderande. Under våren 2024 höll projektgruppen i en workshop  för att söka svar i frågan om och hur samverkan mellan stadens program kan öka takten i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Jämlik och inkluderande omställning

Klimatneutrala och inkluderande kommuner. För att omställningen till ett klimatneutralt Göteborg 2030 ska bli hållbar på lång sikt behöver social inkludering tas i beaktande och klimatomställningen ske på ett rättvist sätt. Att skapa samhällen som är både klimatneutrala och socialt inkluderande är en komplex utmaning som 13 kommuner och regioner i Sverige tagit sig an med hjälp av Formas satsning Klimatneutrala och inkluderande kommuner

I Göteborgs Stad arbetar vi idag med dessa frågor separat då de är uppdelade i olika program, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram samt Göteborgs Stads program för jämlik stad. Programmen belyser båda stora utmaningar inom staden, om såväl klimatförändringar som utanförskap och ojämlikhet. Men på grund av att programmen har olika karaktär och styrs och följs upp på olika sätt ses och behandlas frågorna separat och ges olika hög status inom organisationen. 

För att klimatomställningen ska kunna säkerställas som rättvis behöver programmens ömsesidiga beroenden och synergier belysas och förstärkas. Detta är vad projektet Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning undersökt. Det är med anledning av detta som programledningar och andra strategiskt viktiga personer i Göteborgs Stad samlades, en härlig vårdag i april 2024, i en workshop med målet att diskutera sådana beroenden och synergier.

Kan samverkan vara en lösning?  

Under workshopen utforskades möjligheten att nå större genomslagskraft för stadens mål och ambitioner genom samverkan mellan programmen. Därför samlades programledningarna för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, Göteborgs Stads program för jämlik stad, Näringslivsstrategiska programmetoch andra med viktiga roller som påverkar stadens omställning till ett hållbart samhälle. Detta med målet att utforska stadens förmåga att driva en jämlik och inkluderande miljö- och klimatomställning. 

Trots att de tre programmen idag ofta fungerar som stuprör i praktiken fann deltagarna flera viktiga gemensamma nämnare dem emellan. Till exempel har alla tre program essentiellt målsättningen att öka välståndet i staden och de rör alla stora samhällsfrågor som går utanför stadens rådighet. Vidare står alla tre program inför komplexa problem och förändringsarbete vilket kommer att kräva nya (eller i alla fall andra) arbetssätt. Frågan var då inom vilka områden staden kan påbörja ett sådant arbete, och hur det skulle kunna se ut? 

Sju huvudområden diskuterades 

Deltagarna fann genom workshoppen sju huvudområden inom vilka samverkan behövs för att nå en jämlik och inkluderande omställning: 

  1. Forum för att prata om och agera kring knäckfrågor
  2. Styrning för komplexa och systemskiftande utmaningar
  3. Förutsättningar för och kunskap kring samverkan
  4. Gemensamt lärande kring (o)jämlik och inkluderande infrastruktur
  5. Ansvar, vem har det och vad har vi för inställning till det?
  6. Ledarskap för förändring på alla nivåer
  7. Hållbar produktion och konsumtion 

Något som diskuterades under flera av dessa områden var hur samverkan för samverkans skull inte nödvändigtvis leder till framsteg, utan hur parternas inställning till samverkan spelar stor roll för dess resultat. Något annat som kom upp under workshoppen var hur man i staden har en känsla av att samverkan förespråkas, men att förutsättningar för samverkan inte riktigt finns på plats. Frågan är då, skulle modeller för att arbeta tvärsektoriellt kunna öka samverkan mellan stadens stuprör? Behöver staden kanske följa upp på samverkan? Kan knuten samverkanstid vara ett sätt för staden att arbeta mer gemensamt för att driva på omställningen?

Detta är bara några av de resonemang som fördes under workshoppen. Nästa steg för projektet är att samla ihop dessa kloka medarbetares inspel, tankar och idéer för att hitta ett sätt att praktiskt utforska någon idé. För att integrera klimatneutralitet och arbete med social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i staden.

Att tala om något som komplext kan ses som en föreskrivning om att inte göra någonting. Dessa utmaningar är dock komplexa, och behöver dessutom lösas inom ramen för det komplexa system som är Göteborgs Stad. Lyckligtvis finns det inom staden både kunskap och en vilja att ta tag i de här frågorna – Tillsammans kan vi driva på omställningen!