Fotograf: Lo Birgersson

– Det hållbara transportsystemet


Intervju med Malin Östblom som leder strategin Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter, samt Anna Säfsten som är hennes närmsta chef och har varit involverad i strategiarbetet från start.

Inom ramen för strategin jobbar de både med att stötta staden i att minska behovet av transporter och skapa ett effektivare och mer hållbart transportsystem. Det handlar om allt från att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i stadsplaneringen, till att skapa förutsättningar för elektrifierade transportsystem och hur vi utvecklar Göteborgs Hamn, Nordens största transporthubb.

– Den största utmaningen är det korta tidsperspektivet. För att vi ska nå våra klimatmål är det väldigt många förändringar som behöver genomföras på väldigt kort tid. Det är sju år kvar till 2030. Och det räcker inte heller med elektrifiering, teknisk utveckling eller att vi bygger ut cykel- eller kollektivtrafiken.

– Vi måste alla hjälpas åt med den här omställningen och förändra hur vi lever och transporterar oss i vår vardag, menar Anna.

Inom trafikområdet har staden många styrdokument på plats som på olika sätt styr mot hållbara transporter, till exempel Översiktsplanen, Trafikstrategin, Energiplanen och Elektrifieringsplanen. Att jobba samordnat i en gemensam strategi ser Anna och Malin som en möjlighet att få fler saker att hända snabbare.

– Strategiarbetet kan göra skillnad genom att få till en samlad överblick över vad vi redan arbetar bra med idag, identifiera och lyfta områden där vi skulle kunna göra mer, eller jobba annorlunda för att stärka arbetet med att nå våra mål, förklarar Malin.

Bana väg för elektrifiering

Staden har flera mål och aktiviteter som syftar till att driva på utvecklingen av elektrifierade transporter.

Anna och Malin menar att för att öka förutsättningarna för elektrifieringen behöver laddinfrastrukturen byggas ut, även för de tyngre fordonen. I det arbetet behöver flera olika aktörer samverka. Som ägare av fordon och beställare av transporter kan stadens förvaltningar och bolag också påverka leverantörerna av elbilar/maskiner och utförare av transporttjänster när vi gör våra upphandlingar.

– Vad gäller elektrifiering av olika typer av fordon och transporter har vi ett lyckat samarbete med många olika aktörer från näringslivet, ElectriCity. Alla el-bussar ni ser i Göteborg var från början ett test inom ElectriCity. Nu pågår utveckling och demonstration av eldrivna tunga fordon och arbetsmaskiner, berättar Anna.

Res utan bil

Ett område de arbetar med inom strategin är att öka förutsättningarna för göteborgare att resa utan bil och välja att cykla eller åka kollektivt i stället och på så sätt minska trafikens miljöpåverkan.

– En nyckel till att få fler att cykla är att bygga ut cykelnätet så att fler tycker det är bra och tryggt att ta cykeln i stället för bilen. Om du ska cykla eller gå vill du att det ska det kännas tryggt och att miljön ska kännas inbjudande, grön, lugn och vacker. En viktig del av upplevelsen är också belysningen, säger Malin.

– Tillgången och närhet till parkering är ett annat viktigt styrmedel för att ge plats åt annat än bilen. Här jobbar vi med bland annat gröna transportplaner och mobilitetsavtal för att tillsammans med exploatörer minska antalet p-platser till förmån för mer hållbara transportslag, berättar Malin. Ett annat sätt att omfördela yta från bil till mer hållbara transportsätt testas just nu på Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan i Majorna, där en del av gatuparkeringen tas bort och målas om till cykelbana.

Ett exempel som de nämner är sommargågator i Göteborgs innerstad, som började som ett test och som nu blivit permanent. Tredje Långgatan har återkommande varit en gågata under sommaren, där vissa parkeringsytor omvandlas till tillfälliga sittytor och grönska. De senaste åren har fler gator förvandlats till gågator under sommaren vilket många boende och besökare uppskattar.

De lyfter hur viktigt det är att staden arbetar tillsammans med göteborgarna att underlätta för människor att vilja bryta invanda beteenden.

– Just nu avslutas till exempel ett projekt där vi tillsammans med boende, och verksamheter och akademin undersöker vi hur vi ska kunna minska resandet med bil på sträckan från centrala Göteborg mot väg 158, som idag är en tungt trafikerad sträcka där många pendlar med bil, berättar Malin.

Hållbara godstransporter

Anna och Malin trycker på betydelsen av att staden använder alla de möjligheter vi har för att styra utvecklingen så att vi får så hållbara godstransporter som möjligt i och genom Göteborg.

– Vi kan exempelvis påverka genom att styra och möjliggöra för hållbara lösningar när vi planerar staden och reglerar trafiken. Göteborgs Hamn har stora möjligheter att påverka, till exempel genom att erbjuda möjligheter att ladda eldrivna lastbilar, göra det möjligt att tanka vätgas i hamnen och öka förutsättningarna för transporter på järnväg, förklarar Anna.

Sluta utreda – testa istället

Allra viktigast för att vi ska nå miljö- och klimatmålen är att alla är med på resan och att vi förändrar våra beteenden.

– Det är den stora utmaningen. Om vi pratar utifrån stadens perspektiv behöver vi bli bättre på att våga testa nya lösningar i den befintliga staden utan att utreda så mycket i förväg, och sedan lära oss eftersom. Tiden rinner ut! avslutar Anna.

Anna Säfsten är enhetschef på miljöenheten på den nya Stadsmiljöförvaltningen som ansvarar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Malin jobbar som miljöstrateg på miljöenheten på Stadsmiljöförvaltningen, där arbetet med miljö- och klimatprogrammet är en stor del av arbetet.

Här kan du läsa mer

Hållbar mobilitet (goteborg.se)

Trafik- och resandeutveckling (goteborg.se)

Följ med på resan till framtidens stad (electricitygoteborg.se)