Göteborgs Stads systematiska miljöarbete

Miljöledningssystemet ska säkerställa att Göteborgs Stads förvaltningar och bolag planerar, genomför, följer upp och förbättrar sina insatser och arbetsformer för att nå stadens gemensamma mål och minska verksamhetens egen negativa miljöpåverkan.

Miljöledningssystemets fem moment

Skapa förutsättningar

Ledningen i Göteborgs stads olika verksamheter ska avsätta resurser för miljöarbetet i form av tid och pengar, fördela ansvar och befogenheter, se till att det finns kompetens för att utföra arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt och att det finns kunskap om lagkrav och andra bidande krav inom miljöområdet.

Planera

I planeringsarbetet kartläggs verksamheten för att bedöma hur den påverkar miljön. Sedan tas en plan för hur det praktiska miljöarbetet ska se ut för att ge mest effekt.

Genomföra

Genomförandefasen innebär att verksamheten aktivt följer hur miljöarbetet går och ser till att lagkrav, rutiner och instruktioner följs. Det innebär också att det görs korrigerar där det finns behov och att eventuella avvikelser hanteras löpande, så att verksamheten hela tiden arbetar för att nå uppsatta mål.

Följa upp

Uppföljningen en viktig del av miljöledningsarbetet. I förbättringsarbetet är det nödvändigt att kontinuerligt följa upp hur miljöarbetet fungerar och vilken effekt miljöledningssystemet har.

Förbättra

Miljöledningssystemet leder till ständiga förbättringar genom att besluta om förbättringar, avsätta nödvändiga resurser, aktivt efterfråga förbättringsarbete och vid behov korrigera och utvärdera effekterna i förhållande till målen.

Centralt och lokalt samspel

En av grundtankarna i det gemensamma miljöledningssystemet är samspel mellan arbetet på stadens centrala nivå, det vill säga miljöförvaltningen och stadsledningskontoret i Göteborgs Stad och arbetet på lokal nivå, det vill säga på förvaltnings- och bolagsnivå.

Central nivå

Göteborgs kommunstyrelse har det övergripande ansvaret för att förvalta det gemensamma miljöledningssystemet. Miljö- och klimatnämnden har ansvar för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att se till att systemet är effektivt och fungerar som det är tänkt. Miljö- och klimatnämnden har också uppdraget att stödja, driva och analysera miljöledningssystemet.

Lokal nivå

Förvaltningarnas nämnder och bolagsstyrelser har tillsammans med förvaltnings- och bolagsledningarna ansvaret att skapa förutsättningar för att kunna hantera ambitionerna i miljö- och klimatprogrammet och kraven i miljöledningssystemet.

Bland annat genom att avsätta ekonomiska och personella resurser samt fördela ansvar och befogenheter. De ser också till att chefer och medarbetare har rätt kompetens och kunskap om lagkrav och andra krav inom miljöområdet som är relevanta för arbetsuppgifterna.

Anvisning och vägledning

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning

Göteborgs Stads gemensamma miljöledningssystem beskrivs i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. I anvisningen hittar du information om vilka krav som ställs på central och lokal nivå i Göteborgs Stad.

Det har också tagits fram en vägledning till stöd för medarbetare i Göteborgs Stad som arbetar med att införa och driva stadens miljöledningssystem

Vägledning till Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning