Göteborgs Stads systematiska miljöarbete

Göteborgs Stad ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. För att nå dit krävs det att vi tillsammans i staden bidrar och går från ord till handling. Ett viktigt arbetssätt är stadens miljöledningssystem.

Göteborgs Stads miljöledningssystem

Stadens miljöledningssystemet styrs genom Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. Anvisningen gäller för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser men också för stadens styrning på central nivå. Tanken är att samspelet mellan arbetet lokalt (förvaltningar och bolag) och centralt (miljöförvaltningen och stadsledningskontoret) ska bidra till att staden växlar upp miljöarbetet.

Göteborgs kommunstyrelse har det övergripande ansvaret för att förvalta stadens miljöledningssystem. Miljöförvaltningen ska stödja, driva och analysera efterlevnad av miljöledningssystemet samt stödja kommunstyrelsen att säkerställa systemets effektivitet. Miljöförvaltningen ska också tillhandahålla stöd, vägledning, utbildning och stödjande miljörevisioner.

Göteborgs Stads nämnder och styrelser har tillsammans med förvaltnings- och bolagsledningarna ansvaret att skapa förutsättningar för att kunna hantera ambitionerna i miljö- och klimatprogrammet och andra styrande dokument inom den ekologiska dimensionen samt bestämmelserna i miljöledningssystemet.

Miljöledningssystemet ska säkerställa att förvaltningar och bolag i staden planerar, genomför, följer upp och förbättrar sina insatser och arbetssätt för att nå stadens miljömål och jobbar för en ständig förbättring.

Fördelarna med gemensamma bestämmelser är att hela staden kan ta sig an miljö- och klimatarbetet mer samordnat och med större kraft.

Länk till sidan för Anvisning för systematiskt miljöarbete

Stadens styrsystem

I anvisningens första del, Övergripande bestämmelser, står det att miljöledningssystemet ska integreras i den ordinarie styrningen av verksamheten. Miljöledningssystemet ska inte vara ett system ”vid sidan av”. Därför utgår anvisningens bestämmelser från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Anvisningens bestämmelser behöver integreras i förvaltningens eller bolagets processer för styrning och uppföljning så att det passar just den specifika organisationen. Det är viktigt att skapa ett system som fungerar på lång sikt.

Det gäller också att hitta en bra balans mellan administrationen och det praktiska miljöarbetet så att nyttan av miljöledningssystemet blir så stor som möjligt i förhållande till insatsen.

Bestämmelser i miljöledningssystemet

I anvisningen finns bestämmelser som varje förvaltning och bolag ska efterleva.

Läs mer om varje bestämmelse: