Förbered analysen


Att förbereda den samhällsekonomiska analysen handlar om att beskriva vad uppdraget ska syfta till. Du behöver här tydliggöra vilket eller vilka mål som ska uppfyllas. Du ska också beskriva hur handlingsutrymmet ser ut för att nå målet. Att beskriva handlingsutrymmet ger oss bättre förståelse för vilken typ av styrmedel eller åtgärder vi senare kan föreslå för att åtgärda problem.

Beskriv kopplingen mellan uppdrag och miljömål

Inledningsvis behöver du beskriva vad uppdraget ska syfta till genom att tydliggöra vilket (eller vilka) mål som ska uppfyllas, när dessa ska vara uppnådda samt bedöma ambitionsnivån i uppdraget. Det kan exempelvis handla om att Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna 2030. Just det här målet innebär mer specifikt att Göteborgs Stad ska säkerställa att luftkvaliteten vid förskolegårdar och bostäder uppfyller det nationella miljömålet för frisk luft med avseende på kvävedioxid och partiklar (PM10), vilket framgår i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Bedöm ambitionsnivån

Att bedöma ambitionsnivån handlar om att beskriva hur handlingsutrymmet ser ut. Relevanta aspekter att utgå från är att undersöka mandat för beslutsfattare i Göteborgs Stad. Ju större rådighet att besluta om styrmedel eller åtgärder för att åtgärda miljöproblemet, desto viktigare kan en samhällsekonomisk analys som beslutsunderlag vara. Det är då också viktigt att en sådan genomförs tidigt. Utöver rådighetsfrågan är andra viktiga kriterier att ta hänsyn till hur väl målet uppfylls (verkningsfullhet), om valet av styrmedel och åtgärder ska uppfylla målet på bästa möjliga sätt (samhällsekonomisk effektivitet) eller till lägsta möjliga kostnad (kostnadseffektivt). Rättviseperspektiv är ytterligare kriterium som går att lyfta i analysen.

Ett exempel på ett utmanande mål från Göteborgs Stads miljö - och klimatprogram är att växthusgasutsläppen från transporter ska minska med 90 procent 2030 jämfört med 2010. Där finns utmaningar eftersom betydande styrmedel såsom miljöskatter och reduktionsplikt har stor påverkan på utsläppen och beslutas på nationell nivå. Rådigheten för Göteborgs Stad är således begränsad. Ambitionen bör därför å ena sidan anpassas till hur väl analysen kommer göra skillnad i hur väl staden uppnår det nämnda klimatmålet ovan. Med det sagt finns det å andra sidan fortfarande åtgärder och potentiella styrmedel som staden har full rådighet över och därmed kan påverka utsläppen och förutsättningar för en transporteffektiv stad. Exempel på detta är effektivare parkeringsavgifter, införande av miljözoner eller omvandling av bilväg till cykelgata.

En omfattande analys krävs för att bedöma vilka olika förslag som krävs för att undvika motoriserade vägfordon i staden vid utveckling av nya områden, till exempel i Frihamnen. I den befintliga stadskärnan kan det finnas färre åtgärder att vidta, eftersom mycket av infrastrukturen redan är byggd. Om konsekvenserna av ett specifikt beslut kan tänkas bli stora för ett miljöproblem, är det viktigt att analysen är omfattande. Om analysen bör vara omfattande behövs, som i miljöförvaltningens rapport ”Samhällsekonomisk värdering av vattenekosystemtjänster” en person med miljöekonomisk kompetens involveras.