Människan - Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö

Den fysiska livsmiljön göteborgarna lever och verkar i har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Utsätts vi för skadliga ämnen, luftföroreningar och miljöer med höga ljudnivåer kan det ge hälsoproblem. Göteborg ska vara en grön och robust stad där människor kan leva ett gott och hälsosamt liv nu och i framtiden.

Målet handlar om att Göteborg ska ha ren luft, en bra ljudmiljö och att människor inte ska utsättas för skadliga ämnen i sin omgivning. Göteborgs Stad vill förstärka det i vår omgivning som påverkar människor positivt och minska det som påverkar oss negativt. Därför ska vi prioritera gång, cykel och kollektivtrafik och att göteborgarna har tillgång till grönområden. Vi ska också arbeta för att minska och fasa ut användandet av ämnen som skadar människors hälsa och miljön.

Läs mer om målet människan i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Delmål för människan

De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under respektive miljömål finns delmål som fokuserar på de områden där Göteborgs Stad har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

De fyra delmålen för människan är:

  1. Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
  2. Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
  3. Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna
  4. Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster

Här följer delmålen så som de är beskrivna i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030:

Delmål 1: Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen

Genom att minska användningen av de ämnen som är utpekade av Kemikalieinspektionen som särskilt skadliga, minskar risken att människor får hälsoproblem i form av exempelvis hormonstörningar, cancer och allergier. Samtidigt bidrar det positivt till djurs och växters livsmiljöer där dessa ämnen riskerar att hamna efter användning. Barn är extra sårbara för påverkan från kemiska ämnen och de exponeras mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt.

Delmålet innebär att stadens förvaltningar och bolag ska fasa ut och till 2030 sluta använda utfasningsämnen, samt halvera användningen av prioriterade riskminskningsämnen. Det gäller ämnen i kemiska produkter och varor som används såväl direkt av stadens verksamheter, som genom de tjänster och entreprenader som upphandlas.

Arbetet med att minska användningen av skadliga ämnen går framåt. Förvaltningar och bolag arbetar med att byta ut produkter med utfasningsämnen. Staden ställer krav på kemikalieinnehåll i upphandlingar och kraven skärps kontinuerligt. Vi behöver utveckla arbetet kontinuerligt, eftersom både nya kemiska ämnen och ny kunskap om ämnens effekter på människors hälsa och miljön ständigt tillkommer.

En förutsättning för att nå målet, utöver att takten måste öka, är att såväl berörda chefer som medarbetare får relevant utbildning i förhållande till ansvar och roller. Det handlar både om att känna till vad lagen kräver och att ha tillräcklig kunskap för att kunna göra bra val vid inköp och upphandling av kemiska produkter och varor, samt i tjänst och entreprenad.

Delmål 2: Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna

I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Luftföroreningar ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer. Barn, särskilt de mindre barnen, är extra sårbara för luftföroreningar. Dessutom vistas barn ofta utomhus under den tid då de högsta nivåerna av luftföroreningar förekommer, under morgon och sen eftermiddag.

Delmålet innebär att Göteborgs Stad ska säkerställa att luftkvaliteten vid förskolegårdar och bostäder uppfyller det nationella miljömålet för frisk luft med avseende på kvävedioxid och partiklar (PM10). Det finns ett samband mellan ohälsa och luftföroreningar även vid måttliga halter men någon säker tröskelnivå har inte identifierats för när negativa hälsoeffekter helt uteblir.

Utmaningarna för att säkerställa en god luftkvalitet är huvudsakligen kopplade till att minska påverkan från trafiken. För att nå målet behöver vägtrafiken minska till förmån för cykel, gång och kollektivtrafik. Även övergången till en elektrifierad fordonsflotta bidrar till att nå målet.

Delmål 3: Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna

Omgivningsbuller är den störning i vår omgivning som påverkar flest göteborgare, där trafikbuller är den största bullerkällan. Genom att säkerställa att stadens bostäder, förskolegårdar och grönområden har en god ljudmiljö, minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt sömnstörningar. Barn, särskilt de mindre barnen, tillbringar en stor del av sin uppväxt i bostadsområdet och i förskolan. Goda ljudmiljöer har stor betydelse för barns utveckling och lärande samt deras hälsa och trygghet.

Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar att alla förskolegårdar har en ekvivalent ljudnivå i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden. Delmålet innebär även att Göteborgs Stad säkrar att de bostäder som är mest bullerutsatta har en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA på minst en sida, i de fall lägenheten har rum i olika väderstreck, samt säkrar att det finns tillgång till grönområden med en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA.

Utmaningarna för Göteborgs Stad är att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya goda ljudmiljöer och värna miljöer som idag är relativt fria från buller. För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Staden behöver både rikta sina insatser till åtgärder vid källan, och i stadsplanering ta hänsyn till människors exponering för buller.

Delmål 4: Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster

De nyttor som naturens ekosystem ger, så kallade ekosystemtjänster, är en viktig tillgång i staden. Tillgång till kulturarv, inspiration, odling, mötesplatser, naturupplevelser och rekreation ger långtgående positiva effekter på folkhälsa och livskvalitet. Grönytor levererar även nyttor som att omhänderta nederbörd, ha en temperaturutjämnande effekt, dämpa buller och rena luft. Delmålet innebär att Göteborgs Stad ska säkra tillgången till grönytor, såväl bostadsnära områden som parker och förskolegårdar. Genom detta gynnas människors fysiska och psykiska hälsa. Med ökade klimatförändringar kommer de gröna ytorna i staden att få en ännu större betydelse, både för människors välbefinnande och stadens motståndskraft mot extremt väder.

För att nå delmålet behöver Göteborgs Stad bli bättre på att nyttja, bevara och utveckla ekosystemtjänster i planering, byggnation och förvaltning. Göteborgs Stad behöver också prioritera människors tillgång till grönytor. Utmaningen ligger i att samtidigt som vi bygger ut och förtätar staden, prioritera tillgång till grönområden med höga kvaliteter. För detta behöver Göteborgs Stad beräkna samhällskostnader kopplat till människors hälsa och välbefinnande i tidigt planskede och inkludera de nyttor ekosystemtjänster kan bidra med för maximal samhällsnytta.

Indikatorer och målvärden 

Tabellen nedan med indikatorer och målvärden visar vad det är vi ska uppnå till 2030 för att nå miljömålet Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Tabellerna som följer visar de fyra delmålens indikatorer och målvärden.

Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö
Nuläge Målvärde 2030
Vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon per vardagsdygn, i Göteborg
Kräver utveckling
25 procent lägre jämfört med 2020
Andel grön och blå yta i sammanhängande stadsbebyggelse
55 procent (2018)
Inte minskat jämfört med nuläget
Tillgång till ”svala öar”
Kräver utveckling
Årlig ökning
Andel detaljplaner på kommunal mark där grönytefaktorer är satta i samrådet (procent/år)
3 procent (2019)
100 procent

Indikationer och målvärden för delmål 1: 
Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen

Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
Nuläge 2020 Målvärde 2030
Antal kemiska produkter innehållande utfasningsämnen som används i stadens verksamheter
154 unika produkter
Nära noll
Antal kemiska produkter innehållande prioriterade riskminskningsämnen som används i stadens verksamheter
711 unika produkter
Minskning med 50 procent
Andel byggvaror och produkter i stadens loggböcker i Byggvarubedömningen som har totalbedömningen rekommenderas eller accepteras
Kräver utveckling
Årlig ökning

Indikationer och målvärden för delmål 2: 
Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna

Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
Nuläge Målvärde 2030
Andel förskolegårdar och bostäder med en kvävedioxidhalt (NO2) under 20 mikrogram per kubikmeter
Förskolegårdar: 85 procent (2015)

Bostäder: 73 procent (2015)
100 procent
Andel förskolegårdar och bostäder med en partikelhalt (PM10) under 15 mikrogram per kubikmeter
Kräver utveckling
Årlig ökning
Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan) med en kvävedioxidhalt (NO2) under 20 mikrogram per kubikmeter
70 procent (2015)
Årlig ökning
Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan) med en partikelhalt (PM10) under 15 mikrogram per kubikmeter
Kräver utveckling
Årlig ökning

Indikationer och målvärden för delmål 3: 
Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna

Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna
Nuläge Målvärde 2030
Andel nya förskolegårdar med en ekvivalent ljudnivå under
50 dBA
80 procent (2020)
100 procent
Andel äldre förskolegårdar med en ekvivalent ljudnivå under
55 dBA
75 procent (2020)
100 procent
Andel bostäder med en bullerexponerad bostadsfasad som överskrider 60 dBA i ekvivalent ljudnivå, som har tillgång till en ljuddämpad sida under 50 dBA i ekvivalent ljudnivå
60 procent (2020)
Årlig ökning
Andel invånare med tillgång till grönområde, större än 0,2 hektar och inom 300 meter, med en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA
75 procent (2018)
Årlig ökning

Indikationer och målvärden för delmål 4: 
Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster

Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster
Nuläge  Målvärde 2030
Andel förskolegårdar med en grönytefaktor som är högre än 0,45
21 procent (2015)
Årlig ökning
Andel invånare med tillgång till grönområde större än 0,2 hektar inom 300 meter
93 procent (2018)
100 procent