Klimatet - Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll

Den globala uppvärmningen är en av vår tids allra största utmaningar. Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan på många platser. Genom att minska utsläppen både på hemmaplan och runt om i världen kan Göteborg ta en ledande roll i klimatomställningen.

Målet handlar om att minska utsläppen av växthusgaser som släpps ut inom Göteborgs geografiska område med 10,3 procent per år och konsumtionsbaserade utsläpp (som orsakas av varor och tjänster som konsumeras i Göteborg men vars utsläpps sker på annan plats) med 7,6 procent per år. Göteborgs Stad ska minska sina utsläpp i en ännu högre takt och använda verktyg och styrmedel för att driva på omställningen.

Läs mer om målet klimatet i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Delmål för klimatet

De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under respektive miljömål finns delmål som fokuserar på de områden där Göteborgs Stad har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

De fyra delmålen för klimatet är:

  • Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler
  • Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor
  • Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter
  • Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp

Här följer delmålen så som de är beskrivna i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030:

Delmål 1: Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler

Att effektivisera vår energianvändning är en förutsättning för ett energisystem utan negativ miljö- och klimatpåverkan. En lägre energianvändning gör det lättare att ställa om energiproduktionen från fossila till förnybara energikällor. En minskad elanvändning inom de utpekade sektorerna, vilket också kan leda till ett minskat eleffektuttag, underlättar också den pågående elektrifieringen av industri- och transportsektorn.

Delmålet innebär att primärenergianvändningen ska minska med minst 30 procent per invånare till 2030 jämfört med 2010. Delmålet omfattar energianvändning i bostäder, lokaler, offentlig verksamhet och näringsliv, exklusive industri, lantbruk och transporter. Mellan 2010 och 2018 minskade primärenergianvändningen per capita med cirka 10 procent.

Det är viktigt att Göteborgs Stad gör vad vi kan för att föregå med gott exempel och visa vägen. För att kunna nå målet behöver staden prioritera energieffektivisering av vårt eget befintliga bestånd av bostäder och lokaler samtidigt som nya byggnader byggs med hög energiprestanda. För att få näringsliv och privatpersoner att minska sin energianvändning behöver vi använda och utveckla vår rådgivning, tillsyn och samverkan med näringsliv och akademi, till exempel genom Gothenburg Climate Partnership.

Delmål 2: Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor

Göteborg har goda förutsättningar för att utveckla ett energisystem med minimal klimatpåverkan. Med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och Göteborgs Stad som producent av fjärrvärme, fjärrkyla och el har staden stor rådighet över den omställning av energisystemet som krävs, från fossilt till förnybart.

Göteborgs Stad äger genom Göteborg Energi AB värme- och kraftvärmeverk som producerar både värme och el, delvis med fossila bränslen. För att nå målet ska de fossildrivna produktionsanläggningarna avvecklas eller konverteras till att använda förnybara bränslen senast år 2025. En utmaning med en sådan omställning är de ekonomiska investeringar som krävs och att det ska ske på relativt kort tid. Samtidigt behöver staden arbeta med delmålet Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler för att göra övergången till ett hållbart energisystem lättare.

Delmål 3: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter

Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, efter raffinaderierna. Göteborg har som storstad större möjligheter till en högre andel gång och cykel samt kollektivtrafik, liksom till effektivare godstransporter, än Sverige som helhet. Delmålet för trafikens utsläpp är därför satt högre än motsvarande nationella mål.

Delmålet innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. Mellan 2010 och 2017 har utsläppen av växthusgaser från transporter i Göteborg minskat med 5,4 procent. 

För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik, och av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Vidare behöver användningen av fossila drivmedel upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel och elfordon. De förnybara drivmedlen kommer inte att räcka till en lika stor vägtrafikvolym som idag och dessutom till sjöfart, flyg och arbetsmaskiner samt övriga sektorer. Därför behöver också vägtrafikens volym minska.

Delmål 4: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp

Göteborgs Stad är en av Sveriges största inköpare med inköp på omkring 25 miljarder kronor årligen. Samtidigt orsakar stadens verksamheter runt 500 miljoner ton avfall årligen. Bygg och anläggning står för nästan hälften av inköpsvolymen.

Delmålet innebär att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett livscykelperspektiv ska minska med cirka 30 procent för livsmedel och med minst 90 procent för övriga inköp samt för byggnader och anläggningar. 

För att nå målet behöver stadens inköp, upphandling, användning och avyttring av varor och tjänster behovsbedömas, systematiseras och effektiviseras. Utmaningen för att nå målet består främst i mängden, små och större, beslut som behöver tas inom Göteborgs Stad och behovet av samordning och gemensamma prioriteringsrutiner för stadens inköp.

Indikatorer och målvärden 

Tabellen nedan med indikatorer och målvärden visar vad det är vi ska uppnå till 2030 för att nå miljömålet Klimatet, Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll.

Tabellerna som följer visar de fyra delmålens indikatorer och målvärden.

Göteborgs klimatavtryck är nära noll
Nuläge
Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn)
4,2 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år (2018)
1,1 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per invånare i Sverige
8,9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år (2017)
3,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år

Indikationer och målvärden för delmål 1: 
Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler

Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler
Nuläge Målvärde 2030
Primärenergianvändning per invånare inom kommunens gränser
18 MWh per invånare (2010)
16 MWh per invånare (2018)
12 MWh per invånare
Genomsnittlig primärenergianvändning per kvadratmeter i Göteborgs Stads lokaler och bostäder där verksamheten kan relateras till yta
Lokaler: 190 kWh/m² (2010)
167 kWh/m² (2017)

Bostäder: 133 kWh/m² (2009)  117 kWh/m² (2017)
Lokaler: 139 kWh/m²

Bostäder: 95 kWh/m²

Indikationer och målvärden för delmål 2: 
Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor

Göteborgs Stad producerar
enbart energi av förnybara källor
Nuläge
Målvärde 2025
Andelen el och fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s produktionsanläggningar
El: 1,6 procent (2010) 20 procent (2018)

Fjärrvärme: 35 procent (2010) 69 procent (2018)
El: 100 procent

Fjärrvärme: 100 procent

Indikationer och målvärden för delmål 3: 
Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter

Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter
Nuläge Målvärde 2023
Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser från transporter i Göteborg
999 900 ton koldioxidekvivalenter per år (2010)

945 600 ton koldioxidekvivalenter per år (2017)
   Minst 90 procent lägre jämfört med 2010
Vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon per vardagsdygn, i Göteborg
Kräver utveckling    25 procent lägre jämfört med 2020
Andel av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria
55 procent (2019)
100 procent
  

Indikationer och målvärden för delmål 4: 
Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp

Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp
Nuläge
Målvärde 2025
Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från inköpta inventarier, produkter, material och tjänster (Gäller inte de inköp som omfattas av övriga indikatorer inom delmålet)
Kräver utveckling
   Minst 90 procent lägre jämfört med 2020
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från ny- och ombyggda byggnader i egen regi samt vid nyexploatering på mark med markanvisningar
Kräver utveckling
Minst 50 procent lägre jämfört med 2020
Minst 90 procent lägre jämfört med 2020
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från anläggningar i egen regi samt vid nyexploatering på mark med markanvisningar
Kräver utveckling
Minst 50 procent lägre jämfört med 2020
Minst 90 procent lägre jämfört med 2020
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från inköpta livsmedel
1,9 kg koldioxidekvivalenter/kg livsmedel (2019)
   1,3 kg koldioxidekvivalenter/kg livsmedel