Miljö- och klimatprogrammet


Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg. Med mål för naturen, klimatet och människan skapar vi tillsammans ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en livsmiljö som är hälsosam för göteborgarna.

Miljö- och klimatprogrammet

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram.

Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen för Göteborgs Stads långsiktiga strategiska miljöarbete och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Programmet gäller för alla nämnder och bolag i Göteborgs Stad och lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030.  Det har tagits fram mot bakgrunden att omställningen till en ekologiskt hållbar stad går för långsamt och att det nu är dags att öka farten. 

Programmet har sin utgångspunkt i Agenda 2030, Parisavtalet och Sveriges nationella miljömålssystem.

Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. Det innebär att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Våra barn och kommande generationer ska inte belastas med problem som vi själva kan lösa. Inte heller ska människor, djur och natur i andra länder behöva påverkas negativt av hur vi lever.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Läs gärna också Göteborgs stads policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Miljömål för naturen, klimatet och människan

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg och innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. Målen ska leda till att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck nära noll och att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål, som fokuserar på de områden där staden har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

Läs mer om målen och delmålen för naturen här
Läs mer om målen och delmålen för klimatet här
Läs mer om målen och delmålen för människan här

Arbetssätten

För att nå målen i programmet finns en tydlig ambition att växla upp takten i omställningsarbetet.

Detta sker framförallt på två sätt:

Genom stadens miljöledningssystem 

Med miljöledningssystemet har Göteborgs Stads förvaltningar och bolag en gemensam styrning och process för hur miljö- och klimatarbetet planeras, genomförs, följs upp och förbättras. Miljöledningssystemet hjälper verksamheten att komma fram till vilka insatser för miljön som gör störst nytta och hur miljöarbetet kan bli mer målinriktat. På det sättet tar Göteborgs Stad ett helhetsgrepp för att nå de gemensamma målen.

Läs mer om Göteborgs Stads miljöledningssystem här

Samarbete inom programmets strategier

För att nå målen krävs det att stadens aktörer jobbar tillsammans för att snabbt gå från ord till handling. Därför innehåller programmet sju strategier som på olika sätt bidrar till att öka takten och få saker att hända.

För att nå målen ska Göteborgs Stad fortsätta och växla upp sitt samarbete med näringsliv, invånare, akademi, andra städer och andra aktörer. Arbetet i strategierna går ut på att driva på utvecklingen och ta fram nya arbetssätt och lösningar för att påskynda omställningen. Strategiarbetet gör att vi, både inom stadens organisation och tillsammans med göteborgssamhället, kan fokusera på rätt saker och prioritera det som ger störst effekt.

Läs mer om arbetet med strategierna här

Uppföljning

För att se till att det hela tiden finns ett tydligt fokus på det som behöver göras och för att säkerställa att det som görs får önskvärd effekt lägger Göteborgs Stad stor vikt vid att följa upp hur vi ligger till gentemot målen i programmet. Uppföljningen är också viktig för att det snabbt ska kunna gå att hitta och åtgärda eventuella hinder på vägen.

Läs mer om hur uppföljningen fungerar här