illustration: Göteborgs Stads miljömål för naturen, klimatet och människan

Uppföljning av Göteborgs Stads miljö- och klimatmål

Publicerad 22 juni 2023

Göteborg Stad har som mål att Göteborg ska vara en ekologisk hållbar stad år 2030. Nu har de tre miljömålen för naturen, klimatet och människan, samt de tolv delmålen i miljö- och klimatprogrammet, följts upp för första gången. Det görs mycket i Göteborgs Stad, men takten behöver ökas avsevärt.

Göteborgs Stad har bra verktyg, ett gemensamt miljöledningssystem och programmets sju tvärgående strategier, men vi behöver bli bättre på att använda dessa verktyg. Inom flera områden vet vi vad som behöver göras och vad som behöver ageras på, och skalas upp med flera insatser. Ett exempel på detta är den klimatomställningsfunktion som miljöförvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar och bolag, har arbetat fram för att bland annat utveckla investeringsplaner för klimatomställning. Göteborgs Stad når inte miljömålen endast genom egna insatser. Vi behöver omställning och samarbete tillsammans med näringsliv, myndigheter och de som bor och besöker staden.

Det har gått två år sedan kommunfullmäktige antog Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och arbetet för att nå de ambitiösa miljömålen tog fart, enligt en ny modell för att driva arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Genom att regelbundet följa upp och analysera undersöks miljöarbetets utveckling.

Under våren har den allra första uppföljningen av mål och delmål för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 genomförts. Miljöförvaltningen har ansvarat för att samla in information, data och utfall av indikatorer för att analysera och sammanställa resultatet i en rapport. Den 20 juni godkände miljö- och klimatnämnden rapporten som kommer att skickas vidare till kommunfullmäktige enligt miljö- och klimatprogrammets uppföljningsprocess. Rapporten kommer också att skickas till alla Göteborgs Stads nämnder och styrelser.

–Uppföljningen visar att det går åt rätt håll men för långsamt. Vi befinner oss i ett skede där rätt insatser och utveckling har stor betydelse för vår möjlighet att nå både lokala och internationella miljö- och klimatmål. Göteborgs Stad har en viktig roll och det finns möjligheter att påverka inom flera områden, till exempel genom stadsutveckling, kravställan vid inköp och upphandling, bostadsbyggande, energiproduktion och myndighetsutövning, säger Mikael Rydberg, miljöutredare på miljöförvaltningen.

En samlad uppföljning av mål och indikatorer

Alla tre miljömålen för naturen, klimatet respektive människan, samt fem av delmålen, naturen delmål 1 och 4, klimatet delmål 3 och människan delmål 1 och 2, kräver omfattande omställning. Sex av delmålen, naturen delmål 1 och 3, klimatet delmål 1 och 4 samt människan delmål 3 och 4, kräver ytterligare insatser. För ett delmål, klimatet delmål 2, bedöms staden vara på rätt väg.

–Att Göteborgs Stad generellt har kommit längre i sitt arbete med målen för klimatet än för naturen och människan kan bland annat förklaras av större nationellt och internationellt fokus på klimatfrågan. Det finns en tydligare ”sense of urgency” för klimatet jämfört med de andra två målen, något som också återspeglas i vad som prioriteras i Göteborgs Stad, säger Mikael Rydberg.

Vad behöver Göteborgs Stad göra nu?

Alla förvaltningar och bolag behöver se till att de har koll på sin rådighet och påverkan samt göra de insatser och åtgärder som är nödvändiga. De behöver ta sitt ansvar för att Göteborgs Stad ska nå målen och öka sin omställningskapacitet. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta driva på Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete och att stötta alla förvaltningar och bolag i deras fortsatta arbete.

–Nu utvecklar vi på miljöförvaltningen de rekommendationer för fortsatt arbete som finns i rapporten, tillsammans berörda förvaltningar och bolag samt med alla de som bor, besöker och verkar i staden. Vi vill inte tappa farten nu när vi vet så mycket och har så många möjligheter, säger Mikael Rydberg.

Rapport

Rapport 2023:06 Uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030  (goteborg.se)

Artikel

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet (vartgoteborg.se)