Användardrivna lösningar för mer hållbar konsumtion


Publicerad 12 januari 2024

Under hösten 2023 har Göteborgs Stads innovationsspeed haft temat Leva hållbart. Tvärgående team har arbetat med varsin skarp utmaning.

För att möta våra utmaningar inom miljö och klimat behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde hos invånare och besökare samtidigt som det sker inom planetens gränser. 

– Vi vet att många göteborgare vill minska sin miljö- och klimatpåverkan, men att de påverkas av utbudet och förutsättningarna i vardagen. Därför behöver Göteborgs Stad vara redo att utveckla allt från service till affärs- och verksamhetsmodeller och även den fysiska miljön för att underlätta hållbara val, säger Tove Lund. Hon är samordnare för strategin Leva hållbart i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram på förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Innovationsspeeden är ett utvecklingsprogram inom Göteborgs Stad. Höstens tema, leva hållbart, är en del av strategin Leva hållbarts arbete. 

Processen sätter användarens behov i centrum

Innovationsspeeden utgår från en process framtagen av Sveriges kommuner och regioner. Processen sätter användarens behov i centrum för att utveckla service, tjänster eller utformning i stadsmiljön. Innovationsspeeden sträcker sig över en period på tre månader och har bestått av både gemensamma träffar med teoripass och arbete med den egna utmaningen. 

Nyligen var det final för de tre team som under hösten arbetat med utmaningar kopplade till konsumtion/återbruk, hållbart resande och cirkulär ekonomi. Teamen tycker att det varit givande att få arbeta tvärgående med olika förvaltningar och bolag och att processen ger en legitimitet att faktiskt gå ut och prata med användare eller kolleger för att utveckla bra lösningar.

Vill hjälpa prylen hitta ny ägare

Det första teamet bestod av Poseidon, Bostadsbolaget, Kretslopp och vatten och Stena Recycling. De arbetade med utmaningsfrågan ”Hur kan vi öka återanvändningen och minska avfallsmängderna?” En utmaning för många fastighetsägare är de stora mängder grovavfall som uppstår i flerbostadshus. Detta innebär en ekonomisk kostnad för fastighetsägaren i och med bortforsling av avfallet. Dessutom är det miljömässigt ohållbart att väl fungerande möbler, prylar och textilier går till avfall utan att få chans att hitta en ny ägare.

Teamet har utgått från området Guldheden och intervjuat hyresgäster i allmännyttan för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som finns. Speeden har bland annat gett insikter i att många har bristande kunskap om vilka möjligheter till återbruk som finns i området, men också att det finns flera återbruksinitiativ som inte når ut. Teamet har nu fått med sig flera idéer framåt, bland annat en mobil återbrukscontainer som Kretslopp och vatten skulle kunna erbjuda som tjänst till fastighetsägare. 

Avlasta kollektivtrafiken med fler cykelresor

Det andra teamet bestod av medarbetare från Stadsmiljöförvaltningen som arbetat med utmaningen ”hur kan vi underlätta hållbart resande med hjälp av mobilitetshubbar?” En mobilitetshubb är en större knutpunkt för olika resealternativ och teamet har utgått från Stenpiren där man under hösten gjort observationer och intervjuat resenärer.

En viktig aspekt för staden är att avlasta kollektivtrafiken och få fler att välja gång och cykel på kortade sträckor. Men intervjuerna visade att relativt få såg Styr & Ställ-cyklarna och elsparkcyklar som ett alternativ i samband med byte från buss eller spårvagn på Stenpiren, även om nästa resa i bytet bara är ett par stationer bort.

Teamet avgränsade därför sin idégenerering till resenärernas informationsbehov. Västtrafiks ToGo-app är det vanligaste sättet för resenärerna att planera och få information om sin resa längs vägen, men det framkom också önskemål om tydligare information och skyltning av alternativen till buss och spårvagn. 

Teamet har skissat på förslag för utökad information av resealternativen på såväl trafikinformationstavlor som i appen. Nästa steg blir att presentera idéerna i den pågående dialog som Stadsmiljöförvaltningen redan har med Västtrafik.

Cirkulär omställning i den egna verksamheten

Det tredje teamet, som bestod av Göteborgs Stads Leasing, Kretslopp och vatten och miljöförvaltningen, har haft ett internt perspektiv och arbetat med utmaningen hur Göteborgs Stad kan skapa förutsättningar för en resurseffektiv cirkulär offentlig konsumtion som minskar Göteborgs Stads miljö- och klimatpåverkan. I dag är det många som inte är medvetna om hur stor förändring som behöver ske. Teamet har därför sökt en lösning som både skapar ökad ansvarskänsla, kunskap inom området och stöd i genomförandet.

Teamet har avgränsat utmaningen till kategorin möbler, men resultatet kommer även kunna nyttjas för andra produktkategorier. Idén handlar om att skapa en arena eller process med olika typer av stöd och aktiviteter som kan ge konkret hjälp till Göteborgs Stads miljökontaktpersoner på förvaltningar och bolag att driva en cirkulär omställning inom sin verksamhet. Lösningen innebär bland annat att relevant material, statistik och goda exempel samlas på en digital plattform. Till detta erbjuds olika aktiviteter och stöd som exempelvis praktiska görarträffar i cirkulär konsumtion och inköp.

De tre teamen kommer bearbeta och ta vidare sina lösningar till implementering under 2024.