Vår förskola

Här kan du läsa mer om förskolan och hur vi arbetar.

Om förskolan

Merkuriusgatans förskola har två avdelningar som tillsammans har plats för 36 barn i åldern ett till fem år. Avdelningarna samarbetar med varandra vilket skapar trygghet och en bra gemenskap för barn, pedagoger och vuxna.

Lustfylld och lärorik verksamhet

Barnens nyfikenhet och intresse ligger i många fall till grund för hur vi lägger upp aktiviteterna på förskolan. Förskolan erbjuder miljöer som utmanar och lockar till lek och aktiviteter som skapar möjlighet för barnen att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Genom socialt samspel i varierande miljöer får barnen nya kunskaper.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och en positiv framtidstro och vi i personalen är lyhörda för barns och föräldrars önskemål.

Språket i fokus

Vi arbetar för att barnen utvecklar en aktiv flerspråkighet med modersmål som grund. För att få en god flerspråkig utveckling är samverkan mellan personal och dig som vårdnadshavare mycket viktigt där kommunikationen om vad barnen är i deras utveckling ligger i fokus.

Vi läser mycket böcker

Barnens intresse för böcker börjar i förskolan och genom boksamtal där samma bok läses under en längre tid, cirka tre till fyra veckor, vänder vi ut och in på texten och reflekterar tillsammans om orden betydelser. Intresse väcks genom delaktighet därför är barnen med och väljer vilka böcker vi ska fokusera på under en tid. Genom observationer och samtal med barnen väljer personalen vilken tema böckerna ska ha, detta för att verksamheten ska hålla en röd tråd.

Inskolningen ska göra både barn och föräldrar trygga

Att börja förskolan är ett stort steg för barn och familjen. Vi anser att barnen inte behöver tränas på att lämnas, utan att bli trygga. Vi arbetar med att inskola både barn och föräldrar, inte att skilja dem åt. Därför använder vi oss av heldagsinskolning, vilket innebär att barn och föräldrar är tillsammans på förskolan tre hela dagar.

Vi börjar inskolningen med ett inskolningssamtal med dig som vårdnadshavare. Detta möte önskar vi ha utan barn för att du ska kunna ta del av informationen i lugn och ro. Hur långa inskolningsdagarna kan bli varierar efter behov. Du som vårdnadshavare behöver därefter vara tillgänglig vid behov de närmaste dagarna efter inskolningen. Det kan variera från barn till barn hur lång tid som behövs.

Målet med inskolningen är att vi ska lära känna barnet/barnen och er föräldrar och att ni ska få en inblick i vår verksamhet. Vi vill att både föräldrar och barn ska känna sig trygga med verksamheten.