Foto: Marie Wikström

Vår skola

Lundenskolan har cirka 720 elever förskoleklass till årskurs 9, uppdelade på två skolbyggnader. På skolan går också 43 elever i anpassad grundskola. Vi har en meningsfull och mångsidig verksamhet där eleverna ges möjlighet att själva påverka och därigenom utvecklas till självständiga individer.

Om skolan

Lundenskolan har ett centralt läge och nära till stadens stora kulturutbud. Vi har också närhet till Delsjöns terräng med badsjöar, skog och idrottsanläggning. I anslutning till skolan har vi en skog och vår skolgård bjuder in till lek och rörelse. Det finns en fullskalig idrottshall med läktarplats för cirka 500 åskådare. Skolans elever har varit delaktiga i planeringen av hallen.

Arbetssätt

På skolan värnar vi om det sociala samspelet där tolerans och respekt för varandras olikheter står i centrum. Det är viktigt för oss att elever och vårdnadshavare känner sig trygga. Vi har en meningsfull och mångsidig verksamhet där eleverna ges möjlighet att själva påverka och därigenom utvecklas till självständiga individer. Skolan deltar i Trivselledarprogrammet för att kunna erbjuda eleverna meningsfull rastaktivitet, vilket ökar elevernas trygghet och trivsel.

Vi ser till varje elevs behov av stöd och uppmuntran i skolarbetet. Vi anpassar lärandemiljön och arbetsuppgifterna utifrån varje elevs behov och i samråd med eleven.

I de yngre åldrarna är språkutveckling och läsning i fokus. Skolans förskoleklasser arbetar med språk och matematik inspirerat av Bornholmsmodellen. Vi erbjuder de äldre eleverna utökad timplan i matematik. Eleverna i årskurs 3-9 har egna datorer  och i de yngre årskurserna har skolan valt att ha en dator eller lärplatta på två elever. Skolan arbetar med GAFE (Google apps for education), vilket är ett internetbaserat verktyg i undervisningen.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan hemmet och skolan. Vi kommunicerar bland annat genom:

  • regelbundna utvecklingssamtal för att skolan ska kunna stötta ditt barn på bästa sätt.
  • via Vklass kan du ha kontakt med lärare och insyn i ditt barns skolgång och framsteg.
  • forum för samråd - en mötesplats där du kan vara delaktig i skolfrågor som du tycker är viktiga.