Foto: Mostphotos

Vår skola

Lundenskolan är en F-9-skola med ca 670 elever uppdelade på två skolbyggnader. Vi har en meningsfull och mångsidig verksamhet där eleverna ges möjlighet att själva påverka och därigenom utvecklas till självständiga individer.

Lundenskolan har ett centralt läge och nära till stadens stora kulturutbud. Vi har också närhet till Delsjöns terräng med badsjöar, skog och idrottsanläggning. I anslutning till skolan har vi en skog och vår skolgård bjuder in till lek och rörelse. Under 2018 kommer skolan att få en ny fullskalig idrottshall med läktarplats för ca 500 åskådare. Skolans elever har varit delaktiga i planeringen av hallen.


Foto: Peter Svenson

Så arbetar vi med eleverna på skolan

På skolan värnar vi om det sociala samspelet där tolerans och respekt för varandras olikheter står i centrum. Det är viktigt för oss att elever och föräldrar känner sig trygga. Vi har en meningsfull och mångsidig verksamhet där eleverna ges möjlighet att själva påverka och därigenom utvecklas till självständiga individer. Skolan deltar i Trivselledarprogrammet för att kunna erbjuda eleverna meningsfull rastaktivitet, vilket ökar elevernas trygghet och trivsel.

Vi ser till varje elevs behov av stöd och uppmuntran i skolarbetet. Vi anpassar lärandemiljön och arbetsuppgifterna utifrån varje elevs behov och i samråd med eleven.

Skolans förskoleklasser arbetar med språk och matematik inspirerat av Bornholmsmodellen. I de yngre åldrarna är språkutveckling och läsning i fokus. Vi erbjuder de äldre eleverna utökad timplan i matematik. Eleverna i årskurs 3-9 har egna datorer (Chromebooks) och i de yngre årskurserna har skolan valt att ha en dator eller Ipad på två elever. Skolan arbetar med GAFE (Google apps for education), vilket är ett internetbaserat verktyg i undervisningen.

Kommunikation med dig som vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan hemmet och skolan. Vi kommunicerar bland annat genom

  • Regelbundna utvecklingssamtal för att skolan ska kunna stötta ditt barn på bästa sätt.
  • Hjärntorget, vårt IT-stöd och lärplattform, där du kan ha kontakt med lärare och insyn i ditt barns skolgång och framsteg.
  • Forum för samråd - en mötesplats där du kan vara delaktig i skolfrågor som du tycker är viktiga.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Du hittar den som PDF på den här sidan.