Vår förskola


Välkommen till vår förskola på Luftvärnsgatan 23. Vi har åtta avdelningar och jobbar varje dag för barnens lärande och utveckling.

Förskolan består av åtta avdelningar, så kallade hemvister. Varje hemvist har tillgång till tre rum och en del i ett gemensamt utrymme. Förskolans gård är uppdelad i två delar: en för de yngre barnen och en annan del för de äldre barnen. Miljön ute och inne förändras och är flexibel utifrån barnen och verksamheten.

Förskolan har ett tillagningskök med egen kock som lagar all mat.

Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi

Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som är en barnsyn och människosyn snarare än en pedagogisk inriktning. Filosofin bygger på tron på människans möjligheter, en respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikheter som ett viktigt värde.

"Känslan att tillhöra och vara ansvariga för världen tillsammans är en förutsättning för en hållbar utveckling som förmodligen är vår tids största fråga. Det handlar om hållbart liv nu och i framtiden. Varje generation har rätt till en hoppfull syn på livet och tillvaron. Förskolans viktigaste uppgift är och kommer att vara att inge hopp."
Citatet är hämtat från Reggio Emilia-institutet.

Vi jobbar projektinriktat

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att det är barnens frågor, intressen och nyfikenhet som visar vägen. Ett projektinriktat arbetssätt bygger på ett demokratiskt förhållningssätt där allas intressen är lika viktiga. Det finns inte bara ett rätt svar utan många olika rätta svar. Arbetet präglas av ett undersökande och upptäckande arbetssätt där barn och vuxna utforskar tillsammans. I projekten får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och teorier genom så många olika ”språk” som möjligt. Med språk menar vi alla uttryckssätt: estetiska, språkliga och kroppsliga.

Vår miljö

Genom att vi på förskolan skapar en miljö som är inspirerande, tydlig, tillgänglig och åldersanpassad kan barnen påverka sin egen vardag och på så sätt få inflytande över sin dag på förskolan.

Miljön bjuder in till lek och aktivitet och ger sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen. I miljön skapar vi mötesplatser för barnen där de får möjlighet att mötas för att lära av varandra och uttrycka sig genom olika material.

En förskola för framtiden

Vi satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan, vilket syns i både byggnad och möbler. Förskolan är en lågenergibyggnad och har en långsiktig och hållbar konstruktion som består av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan. På så sätt vill vi ha säkra, sunda och trygga verksamhetsmiljöer för barn och vuxna.

Vi gör medvetna materialval

Vi har ett miljömedvetet system som verksamheterna i området i förskoleförvaltningen följer. På Luftvärnsvägens förskola gör vi bland annat miljömedvetna inköp av material. Vi använder oss även av återvinningsmaterial som följer Giftfri förskolas rekommendationer.