Foto: Sharon Raoufi

Vår skola


Lövgärdesskolans vision är: ”Vår skola ska vara en trygg plats för lärande mitt i Lövgärdet, där alla får synas och utvecklas till ansvarskännande människor med självförtroende och framtidstro”.

Skolans profil

Lövgärdesskolan är skola med cirka 400 elever från årskurs 4 till årskurs 9. Skolan består av två byggnader, en större huvudbyggnad samt en mindre enhet som är nyrenoverad och ligger i direkt anslutning till huvudbyggnaden.

I den mindre enheten finns sex klassrum med tillhörande grupprum. Huvudbyggnaden är i två våningar. Entréplanet har klassrum för estetiska ämnen som; slöjd, bild, textil och en fullskalig idrottshall. Här ligger också vår nybyggda matsal, samlingssal och administration med tillhörande personalutrymmen. Entrén är ljus och luftig och fungerar som en naturlig mötesplats. Övre planet är uppdelat i tre avdelningar med vardera fyra klassrum. På övre plan finns även skolans bibliotek, hemkunskapssal och laborationssalar för naturorientering.

Skolgården är rymlig och ligger skyddad mellan skolan och närliggande naturområde. Här finns stora möjligheter för uteaktiviteter med modern utrustning för diverse bollspel, lek och ute gym. Skolan ligger i anslutning till det natursköna området Vättlefjäll som inbjuder till friluftsaktiviteter och möjligheter att använda naturen i undervisningen. Skolan är tillgänglighetsanpassad. Skolan lokaler är ljusa och trevliga, varje klassrum är utrustat med projektorer.

Språk och IT

Lövgärdesskolan är en interkulturell skola med ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Vi strävar efter att utveckla kompetenser hos eleverna som ger förutsättningar för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social inkludering och sysselsättning. Med hjälp av kollegialt lärande och ett språkutvecklande arbetssätt kan vi möta de behov som uppkommer i skolvardagen.

Kännetecknande är goda relationer och engagerade vuxna. Vår skola är en arbetsplats som präglas av ett naturligt användande av digitala verktyg och stadens gemensamma plattform Vklass. Varje elev har en lärplatta som används för att bredda möjligheterna i lärandet.

Trygghet och trivsel

På skolan arbetar cirka 50-55 personer. Förutom pedagoger finns skolvärdar som vuxenstöd kring eleverna, både på lektionstid och på raster. Det finns även ett elevhälsoteam, en elevcoach och utbildade trivselledare. Vi har fem förstelärare med olika ämnesinriktningar och uppdrag. Våra elever får tid att arbeta med studieteknik och reflektera kring sitt lärande. 

I skolan ska alla elever få bra undervisning i en trygg miljö. Därför samarbetar vi i arbetslag kring eleverna och utgår från en helhetssyn på elevens lärande där varje elev på skolan har en mentor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I skolan ska alla elever känna sig trygga. Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Skolan har samverkan med vårdnadshavare genom mäten med vårdnadshavare, informationsmöten med speciella teman och utvecklingssamtal. Elever och vårdnadshavare kan kommunicera med skolans personal genom telefon, e-post eller IT-plattformen Vklass. Genom elevråd, matråd och avsedd elevtid ges eleverna möjlighet att påverka sin skolgång.

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Lövgärdesskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Med ett konto i Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.