Hälso- och sjukvård


Det finns många hälso- och sjukvårdsinstanser där du kan få hjälp, råd och stöd av flera olika utförare.

Råd om vård - Sjukvårdsupplysningen

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Vid akuta situationer gäller nödnumret 112 över hela landet. Mer om råd och vård hittar du på Vårdguidens webbplats

Närhälsan primärvård

Närhälsan är namnet på den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. Primärvården tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk. Här finns kompetens inom bland annat allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi. Basen i primärvården är vårdcentralerna. Primärvården arbetar också förebyggande och hälsofrämjande, bland annat genom familjecentraler, barn- och mödravårdscentraler, utbildning och information till föräldrar och i skolor.

Vårdcentraler

Vårdcentralen är grunden i Västra Götalands sjukvård. Det är hit du ska vända dig i första hand om du eller ditt barn behöver sjukvård. Det finns också privata vårdcentraler som har avtal med Västra Götalands regionen. Du kan själv välja en vårdcentral som passar dig exempelvis nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region. Välja vårdcentral.

Sjukhus i Västra Götalandsregionen

Sjukhusvården är främst inriktad på patienter med allvarliga sjukdomar och livshotande tillstånd. På många sjukhus finns både akut och planerad vård inom flera olika specialiteter, till exempel internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, psykiatri, kvinnosjukvård, barn- och ungdomsmedicin och geriatrisk vård. Alla specialiteter finns dock inte på alla sjukhus. För att hålla en hög medicinsk kvalitet och säkerhet har exempelvis akutsjukvården koncentrerats till vissa sjukhus. Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats 

Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus utgör den samlade barnsjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Papegojan Dunder ger pedagogisk information till barn och unga om Drottning Silvias barnsjukhus. 

SIP Samordnad Individuell Plan

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

I planen ska framgå:

  • Vilka insatser som ska göras.
  • Vem som ska ansvara för insatserna.
  • Om kommunen eller regionen ska ha det övergripande ansvaret.
  • Hur planen ska följas upp.

SIP för barn och unga

När barn behöver en SIP kan många olika organisationer behöva samverka: socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Även polisen och Försäkringskassan kan behöva delta.

SIP i Västra Götalandsregionen kallades tidigare för Västbus men heter numera SIP för barn och unga

SIP för vuxna och äldre

Även för vuxna och äldre finns möjlighet att sammankalla till en SIP. Förutom verksamheterna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan även anhöriga delta, men även personal från exempelvis vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gode män och förvaltare. Om en sådan verksamhet tycker att SIP behövs kan de kontakta en verksamhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. De verksamheterna tar i sin tur initiativ till en SIP. För mer information om SIP 

Habiliteringen

Habiliteringen arbetar med habilitering för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt med rehabilitering för personer som senare i livet har fått en hjärnskada. Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. Här finns särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog. Habiliteringen som verksamhet innebär behandlande, kompensatoriska eller kunskapsgivande åtgärder för personer med funktionsnedsättningar.

I Göteborg har Västra Götalandsregionen Barn och ungdomshabiliteringen på två ställen:
Habiliteringen Hisingen  och Habiliteringen Frölunda

Regionhabiliteringen

Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus vänder sig till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar samt deras familjer och andra personer i närmiljön. Deras uppdrag är att vara ett regionalt högspecialiserat komplement till barn- och ungdomshabiliteringarna.

Hemsjukvård

Hemsjukvård Kommunal primärvård (hemsjukvård) får du när det är svårt att ta sig till vårdcentralen eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan.    

Stöd och vård vid psykisk ohälsa

Den finns många typer av vård för psykisk ohälsa, plus ett antal hjälplinjer du kan ringa.

Primärvård: I första hand ska du vända dig till din vårdcentral. När den är stängd kan du vända dig till en jourcentral. För barn och unga är ofta elevhälsan och barnmottagningar den första kontakten för vid psykisk ohälsa. Lindrigare former av depressioner och ångestsjukdomar behandlas enbart inom primärvården.

Man kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177, för att få råd. 

Primärvården har också nyligen öppnat en mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa, Mux. Den vänder sig till personer mellan 18 och 29 år.

Information om Ungdomsmottagningar finns på Göteborgs stads hemsida.

Akademihälsan finns för de som läser vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Akuta psykiska problem: Kontakta vårdcentral, jourcentral eller psykiatrisk akutmottagning. I Göteborg finns psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.

Vid akut farlig situation - ring nödnumret 112.

Specialiserad öppenvård: När primärvården inte räcker till behandlas psykisk ohälsa vid specialistmottagningar dit vårdcentral eller jourcentral kan ge remiss. Man kan också själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller skriva en så kallad egenremiss. Ofta är det lättare att få vård om man först har fått en remiss från en vårdcentral.

För den som är under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Slutenvård: Vid behov av slutenvård läggs patienten in på sjukhus för vård och behandling. Exempelvis om det finns risk för självmord. I Göteborg finns sluten psykiatrisk vård på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus.

Kontaktpunkt psykiatri: Här kan där patienter inom vuxenpsykiatrin på sjukhuset få hjälp med vårdärenden via ett enda telefonnummer: 031-343 63 00 på vardagar mellan 7.30-17.00.

Privat samtalsterapi: Västra Götalandsregionen har inte avtal med enskilda psykologer eller psykoterapeuter. Men avtal finns med t ex Bräcke Diakoni och Tina-Mottagningen. 

Nationella självskadeprojektet

Aktuell kunskap om självskadebeteende inklusive definition, riskfaktorer och förekomst. Här finner du också en mer lättläst text om att vara drabbad och hur man kan må bättre.
Läs mer på Nationella självskadeprojektet

Behandlingsgruppen för drogproblem

Du som använder droger, är över 20 år, och har funderat på att sluta kan vända dig till oss på Behandlingsgruppen. Vi vänder oss också till anhöriga till personer med drogproblem

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning på Östra Sjukhuset tar emot sökande från bland annat Göteborg som är över 18 år med akuta psykiatriska besvär och i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård. Psykisk akutmottagning vänder sig till personer med remiss från primärvård, som är hänvisade av sjukvårdsrådgivningen, som är i behov av inläggning i den specialiserade psykiatriska heldygnsvården eller som är i behov av fortsatt kontakt med den specialiserade psykiatrin. Remiss behövs dock ej. 

BNK - Barnneuropsykiatri 

Enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (BNK) är en specialiserad mottagning för utredning och behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer om BNK, Göteborg.

BUP Barn- och ungdomspsykiatri

BUP tar emot barn och unga upp till 18 års. Man vänder sig till BUP när barnet/ungdomen visar symtom i form av t ex depressivitet, nedstämdhet, oro, ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, uppmärksamhets/koncentrations-problem, ätstörningar, tvångsproblematik m.m. Vänd dig till mottagningen där du bor. Mer information om vilka mottagningar som finns.

BUM Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin (BUM) bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år. BUM utför planerad undersökning och behandling i öppen vård av de flesta sjukdomarna hos barn och ungdomar. 

Ungdomsmottagning Göteborg

Är du 13-24 år och funderar eller är orolig över något? Kanske något med kroppen eller hur du mår? Då kan du få hjälp hos oss. Ingen fråga är för liten eller för stor. Kille, tjej eller icke-binär - vi finns för dig. Alla besök är gratis. Prata med oss. Ungdomsmottagning

Psykiatrisk öppenvård

De psykiatriska öppenvårdsmottagningarna svarar för olika upptagningsområden och kan också rikta sig mot olika målgrupper. Vanligen kommer patienter till mottagningen via remiss men vissa mottagningar mottar även en egenanmälan varpå en första bedömning görs huruvida patienten tillhör mottagningens målgrupp.  Psykiatri Affektiva   

Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Mottagningen är en allmänpsykiatrisk mottagning för döva och gravt hörselskadade personer samt vuxna barn som vuxit upp med döva föräldrar, boende i Västra Götaland. Mottagningen behandlar depressioner, ångest, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd. Vid mottagningen kommunicerar man på tal- och teckenspråk. 

Bipolärmottagning Sahlgrenska

Bipolärmottagning är en specialistmottagning för patienter över 18 år med bipolär sjukdom. Mottagningen arbetar med behandling och uppföljning av bipolära, affektiva tillstånd. Mottagningen är även ett kunskapscentrum med forskning, kunskapsutveckling och undervisning inom det affektiva området. 

Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet. Det mobila fälttemet kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande vilket bland annat innebär att vi kan besöka dig i ditt hem.

Omsorgspsykiatrisk mottagning

Målgruppen är personer över 18 år med utvecklingsstörning och en allvarlig psykiatrisk problematik. De utreder och behandlar på konsultbasis och remiss är önskvärt. Mer information finner du på Västra Götalandsregionens webbplats

Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa är en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag för behandling av spelberoende (beroende av spel om pengar) och datorspelsberoende. Mottagningen ligger i centrala Göteborg vid Järntorget och vi tillhör organisatoriskt Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeverksamhet.  I nuläget tar vi emot remisser för patienter från det år man fyller 16 år både när det gäller beroende av spel om pengar och datorspel.

Hjälplinjer via telefon

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. Många gånger tar man sig igenom krisen på egen hand men ibland behöver man hjälp. Det finns olika telefonbaserade hjälplinjer som kan hjälpa dig att komma vidare och ge råd om annan mer långsiktig hjälp. På Vårdguidens webbplats har man samlat Hjälplinjer med kontaktinformation.

Hjälplinjer:

Sjukvårdsupplysningen , stöd och råd via telefon 1177 

Anhöriglinjen  0200-239 500 Anhöriga riksförbundets anhöriglinje

Jourhavande kompis chattfunktion genom Röda korset

Jourhavande medmänniska tel 08-702 16 80 mellan kl. 21–06

Jourhavande präst begärs genom telefon 112 mellan kl 21–06

BRIS, för dig upp till 18 år, tel 116 11

BRIS för vuxna som har frågor kring barn upp till 18 år. Telefon 077-150 50 50

Föräldralinjen en del av Föreningen Mind för Psykisk Hälsa, tel 020-85 20 00

Äldrelinjen – Telefon 020-22 22 33 för äldre som mår psykiskt dåligt, föreningen Mind för psykisk hälsa 

Självmordslinjen Telefon 901 01, föreningen Mind för psykisk hälsa

SPES riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd. Telefon 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00

Svenska kyrkans jourtjänst 0771-800 650 

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd  Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård – med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter. 

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (ansiktets, främst munnens, funktioner) kunskapscenter för ovanliga diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel. Där kan du få information/konsultation om sådana hjälpmedel. 

Centrum för sällsynta diagnoser

I Sverige definierar vi sällsynta diagnoser som sådana som ges till sjukdomar och skador med komplexa behov som finns hos högst 1 av 10 000 personer. För att underlätta för personer med sällsynta tillstånd och deras familjer har ett Centrum för sällsynta diagnoser i Västra Götalandsregionen skapats genom ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ågrenska. CSD Väst är ingen vårdande enhet i sig själv och har inget primärt utredningsuppdrag. Vi har expertteam för flera sällsynta diagnoser enligt nedanstående och jobbar mot att utveckla verksamheten mot att bättre täcka behovet för alla med sällsynt diagnos. I övrigt försöker vi hänvisa frågan till lämpligaste vårdgivare.

Fysisk aktivitet på recept, FaR

FaR är en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som är individuellt anpassad till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen. I samtalet med din vårdgivare bestämmer ni dosen av aktivitet, vid uppföljningen kan dosen vid behov justeras. Om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling, hör gärna av dig till din vårdgivare. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden.