Sysselsättning och stöd i arbetet

Det finns flera aktörer som arbetar med olika stöd för dig med en funktionsnedsättning runt din arbetssituation.

Stöd från Arbetsförmedlingen

Om du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan du dels få stöd genom Arbetsförmedlingens allmänna service, dels stöd på en rad andra sätt. Nedan finner du beskrivet olika former av stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Du kan läsa mer om olika former av stöd för dig med en funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen.

Bygg broar från skola till arbete

Vi på Arbetsförmedlingen vill samarbeta med din skola! Med gemensamma insatser kan vi öka möjligheterna för ungdomar med funktionsnedsättning att få arbete efter avslutad skolgång. Mer information finner du i Bygg broar från skola till arbete

Hikikomori

Projekt Hikikomori stöttar unga 15-21 år att komma igång med studier eller arbete. Vi har två team i Göteborgs Stad: Hisingen och Väster. Båda teamen erbjuder individuellt anpassade insatser med tät uppföljning och praktiskt stöd med personal från individ- och familjeomsorg, och fritid.

Hjälpmedel

Behov av hjälpmedel - Om du har behov av hjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.

Stöd från specialister - är du döv eller har du en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet? Du kanske behöver stöd av en dövkonsulent, synpedagog, audionom eller någon annan med speciell kompetens. Arbetsförmedlingen har särskilda specialister och du får kontakt med specialisterna genom din arbetsförmedlare.

Teckenspråkstolk - Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan du få teckenspråkstolk (eller skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk). Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.

Få information om teckenspråkig service på Arbetsförmedlingen på teckenspråk.

Ekonomiskt stöd

Om du har nedsatt arbetsförmåga, behöver en anpassad arbetssituation eller anpassat arbete kortsiktigt eller mer långsiktigt, eller behöver ett arbete med mycket arbetsledning så finns olika former av anställningsformer genom Arbetsförmedlingen, exempelvis lönebidragsanställning. Dessa innebär en ekonomisk kompensation till arbetsgivaren för att kunna erbjuda dig exempelvis arbetshjälpmedel eller en anpassad arbetssituation.

Om du har du en bra affärsidé är kanske ett eget företag det bästa alternativet. Efter en särskild utredning kan Arbetsförmedlingen ge dig ett bidrag som underlättar för dig att starta ett företag.

Personligt stöd

Personligt biträde - På grund av din funktionsnedsättning kanske du behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen? Arbetsförmedlingen kan kompensera din arbetsgivare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd på arbetsplatsen.

SIUS-konsulent (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) - Om du har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och behöver personligt stöd för att träna dig i arbetsuppgifter och annat på det nya arbetet kan du få stöd av en SIUS-konsulent.

En SIUS-konsulent har särskild kompetens i introduktionsmetodik och hjälper dig på arbetsplatsen. Du som arbetssökande får stödet inför och under en anställning. Konsulenten kan också arbeta sida vid sida med dig under en tid.

Extra stöd till vissa unga med funktionsnedsättning – Extra stöd innebär en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens dagliga verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att övergången från skola mot arbete ska bli så smidig som möjligt samt att du som har aktivitetsersättning lätt ska komma i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Du som har fyllt 16 år och har diagnostiserad funktionsnedsättning och som finns vid gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, friskolegymnasiet, riksgymnasiet eller fullgör gymnasiestudier vid folkhögskolan kan få möjlighet till extra stöd. Även du som är under 30 år och har aktivitetsersättning och har blivit aktuell på Arbetsförmedlingen via Försäkringskassan eller genom kommunens dagliga verksamhet, eller själv kontaktar Arbetsförmedlingen, har möjlighet till extra stöd.

Stöd vid arbetsmarknadsutbildning eller praktik - Om du ska gå en arbetsmarknadsutbildning eller göra praktik kan Arbetsförmedlingen vara med och anpassa läromedel, erbjuda pedagogiskt stöd och föreslå olika tekniska hjälpmedel.

Stöd från kommunen

Du som är arbetssökande eller har socialbidrag kan få särskilt stöd av kommunen. Stödet kallas arbetsmarknadsinsatser. Insatserna kan till exempel bestå av vägledning, coachning, praktik, kortare anställningar, arbetsträning eller utbildning. För att kunna få ta del av stadsdelsförvaltningarnas arbetsmarknadsinsatser ska du antingen vara inskriven hos Arbetsförmedlingen eller ha kontakt med socialkontoret i din stadsdel.

Via socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande. Mer information finner du på sidan Om stöd till arbetssökande.

Samordningsförbunden Finsam Göteborg

Samordningsförbunden heter numera Finsam Göteborg och är en finansiell samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stadsdelar. Läs mer på: Samordningsförbunden Finsam Göteborg

Aktivitetshus

Aktivitetshusen vänder sig till dig mellan 18 - 65 år med psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning. De erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, förberedande arbetsträning, kursverksamhet och vägledning till fortsatta studier eller arbete. Här finns bland annat studiecirklar och arbetsinriktad verksamhet. Du kan komma ensam eller ta med din boendestödjare, socialsekreterare eller någon annan kontaktperson. Aktiviteterna är gratis och du behöver inte ansöka om bistånd för att gå till ett aktivitetshus.

Aktivitetskatalogen

Aktivitetskatalogen riktar sig till dig med psykisk ohälsa. Här kan du hitta meningsfull sysselsättning och aktiviteter som passar just dig. Under fliken kategorier och i det alfabetiska registret får du information om verksamheter, aktiviteter och föreningar i Göteborgsområdet. Under menyn KATEGORIER – AKTIVITETER ligger ett omfattande schema över en massa olika aktiviteter, samt var och när du kan utöva dessa. Aktivitetskatalogen riktar sig även till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Aktivitetskatalogen är en verksamhet som finns i Göteborgs Stads aktivitetshus.

Daglig verksamhet och sysselsättning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden kan du få möjlighet till daglig verksamhet som ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfull. Arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som bestämmer om du har rätt till daglig verksamhet. Du ansöker om insatsen daglig verksamhet hos socialsekreterare i din stadsdel.

Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, men har funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete, kan du få sysselsättning eller arbetsträning med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Här kan du läsa mer om Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning. Hitta och jämför daglig verksamhet

OSA-Offentligt skyddat arbete

Om du har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare, OSA, vara ett alternativ. OSA innebär en möjlighet till en anställning i arbetslag med arbetsuppgifter inom stadens parkvård, eller på arbetsplatser hos förvaltningar och bolag.

Arbetsförmedlingen kan hänvisa dig med socialmedicinsk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning till OSA utifrån dina förutsättningar att kunna arbeta. Anställningen ska vara anpassad efter dina särskilda behov. På sikt ska anställningen kunna leda till att du får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Mer information om OSA finner du på sidan Arbetsmarknadsinsatser eller på Arbetsförmedlingen.

Arbete i kooperativ

Arbete i arbetskooperativa former är till för dig som på grund av funktionsnedsättning står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Syftet är bland annat att erbjuda en meningsfull sysselsättning, social gemenskap och förberedelse inför eventuella studier och arbete. Det finns vissa kriterier för att kunna delta i ett arbetskooperativ. Mer information finner du på sidan Arbetsmarknadsinsatser.

Stöd från Försäkringskassan

Arbetshjälpmedel

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel för att du ska kunna återgå i arbete om du är sjukskriven, eller för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är pengar du kan få om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år som du
fyller 19 till och med månaden innan du fyller 30.

Arbeta eller studera med aktivitetsersättning

Du som har aktivitetsersättning och vill arbeta eller studera kan ansöka om vilande ersättning vilket innebär att du har kvar din rätt till aktivitetsersättning men den betalas inte ut. Du kan arbeta eller studera och ha din aktivitetsersättning vilande i högst två år. Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning du kan få om du har fyllt 30 men inte 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Arbeta eller studera med sjukersättning

Om du orkar och vill så kan du arbeta, studera eller arbeta ideellt och samtidigt ha kvar rätten till sjukersättning.
Om du märker att du inte orkar får du sjukersättning igen. Om du arbetar och tjänar mer än ett visst belopp så minskas din sjukersättning.Du kan läsa mer om sjukersättning här

Högriskskydd

Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att du troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger om året. Dessutom får din arbetsgivare ersättning för sjuklönekostnaden.

Du kan också få särskilt högriskskydd om det finns en risk för att du måste vara borta från arbetet vid en eller flera längre sjukperioder Med särskilt högriskskydd kan du få sjuklön redan från första dagen. Vissa egenföretagare omfattas inte av högriskskyddet.