Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

I juli 2021 stängdes verksamheten på grund av ett minskat behov av förskoleplatser i området. Under hösten 2021 fick gården en uppfräschning och 2022 genomgår lokalen en större ytskiktsrenovering. Det är i nuläget inte bestämt vad som händer med förskolan framöver.

Förskolan Lonsegårdsvägen har ingen verksamhet från hösten 2021 och går därför inte att söka till. 

-----------------------

Pedagogik

Vi baserar vår utbildning på läroplanen för förskolan. För oss innebär det att vi ser leken som en central del i utbildningen samt att vi bygger vår utbildning utifrån barnens intresse och tidigare kunskaper där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi lägger även stor vikt vid att skapa möjligheter för att alla barn ska kunna känna att de lyckas. I vårt förhållningssätt ingår att vi ser olikheter som en tillgång, vilket innebär att vi arbetar inkluderande.

Hos oss spelar lärmiljöerna en stor roll i att utmana barnet i sitt lärande och i sin utveckling. Detta innebär att våra lärmiljöer inte är statiska utan förändras kontinuerligt utefter barnens intressen och behov. Vi arbetar mycket med material som barnen känner igen för att sedan lägga till och bygga på för att på detta sätt skapa möjligheter för att utmana barnen i deras lärande och utveckling.

Vi ser vår utegård som en del av lärmiljön då den erbjuder sandlådor, klättervägg, gungor och vattenbana. Här finns något för alla barn, oavsett intresse och ålder.

Samverkan med hemmet

Det är viktigt att vi tillsammans bygger upp ett nära och förtroendefullt samarbete då förtroende är grundläggande för hela vår utbildning. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är mycket värdefull för oss. Vi erbjuder även föräldramöten och utvecklingssamtal som en del av vår samverkan med vårdnadshavare.

Inskolning

Vi har en vårdnadshavaraktiv inskolning vilket innebär att barnet till en början är på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare. Under dessa dagar får barnet möjlighet till att lära känna förskolans rutiner och miljö. Även vårdnadshavare hinner lära känna pedagogerna och få en inblick i utbildningen. Vi ser det som viktigt att alla får en positiv upplevelse av förskolan. Därför blir inskolningen individuell när det kommer till hur många dagar och hur länge under dagen som vårdnadshavaren är med.