Fotograf: Lo Birgersson En tonåring sitter tillbakalutad och läser en faktabok.

Samverkansområden

I Litteraturstadens handlingsplan 2022-2025 finns sex samverkansområden där stadens aktörer med gemensam kraft satsar på litteratur, läsning och skrivande.

Litteraturstaden Göteborg är en plattform för samverkan mellan litteraturaktörer, på lokal, regional, nationell och global nivå och fungerar som en bro till olika samhällssektorer. Genom samverkan kan läs- och skrivfrämjande insatser stärkas, deltagandet i kulturlivet vidgas och insatser för yttrandefrihet intensifieras. Samverkan bidrar även till att kreativa näringar och litteraturutbyten kan utvecklas. Litteraturstaden är en öppen gemenskap som potentiella samverkansparter kan ansluta till.

Handlingsplanens sex områden:

 • Staden där vi läser för våra barn
 • Staden som diktsamling
 • Litteratur för bättre social välfärd
 • Samverkan för yttrandefrihet
 • Internationella författarmöten
 • Internationella utbyten för förändring

Är du en aktör som vill samverka inom något av dessa områden?

Hör av dig till cityofliterature@goteborg.se

Staden där vi läser för våra barn

Samverkansområdet utgår ifrån Göteborgs Stads mångåriga satsning ”Staden där vi läser för våra barn” - som handlar om att inspirera fler vuxna att läsa högt för barn. Det är viktigt eftersom det ger goda effekter på barns språkutveckling och läsförmåga. Det finns möjligheter för flera av aktörerna i och runt Göteborg att utveckla och samarbeta för att fler barn och unga ska bli lästa för, samt att utveckla och sprida goda exempel lokalt, regionalt och internationellt.

I det här samverkansområdet vill vi nå barn, ungdomar och deras viktiga vuxna. Genom att samarbeta vill vi öka läsförståelse, se bättre skolresultat och öka jämlikhet.

Samverkanspartners är Göteborgs Stad (förskola, skola, Världslitteraturhuset, biblioteken och kommunala bolag), Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, näringsliv och föreningsliv. 

Läs mer

Staden som diktsamling

Det ska synas att Göteborg är en Litteraturstad. Genom olika litteraturprojekt dyker det skrivna och talade ordet upp på oväntade ställen som brunnslock, i fönster, på berg och husväggar, spårvagnar och bussar samt på älven. Det är lekfullt, experimentellt och bjuder in till delaktighet.

Som Litteraturstad vill Göteborg underlätta för poeter, författare, forskare och konstnärer som vill bidra till mer litteratur i det offentliga rummet. Därför är arbetet med att synliggöra poesi ett av samverkansområdena.

I det här samverkansområdet är fokus att öka tillgängligheten till litteratur och poesi för alla och skapa en mer kreativ stad.  

Samverkanspartners är Göteborgs Stad (förvaltningen för kretslopp och vatten, Göteborgs Konsthall och kommunala bolag), trafik- och fastighetsbolag, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Göteborgs universitet, folkbildning, lokalt närings- och föreningsliv.

Läs mer:

Litteratur för bättre social välfärd

Litteratur stärker människor som befinner sig i olika typer av utsatthet. Runt om i Västsverige pågår olika insatser, som biblioterapi, shared reading och läs- och skrivarverkstäder där litteratur leder till bättre hälsa.

Litteraturstaden är också en röst för vikten att bjuda in författare och andra konstnärer i utvecklingen av den sociala välfärden. Andra frågor som Litteraturstaden verkar för är medie- och informationskunnighet, digital delaktighet för alla åldrar och metodutveckling inom fältet hälsa och litteratur.

I det här samarbetsområdet vill vi nå prioriterade grupper där vi vet att ohälsan är hög. I arbetet är författare, bibliotekarier, forskare och personer verksamma i social-, kultur- och hälsoarbete viktiga aktörer. Genom att samverka får fler personer från de prioriterade grupperna möjlighet att delta i läsande och skrivande grupper.

Samverkanspartners är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Bokmässan, Författarcentrum Väst, Litteraturhuset, sjukhus, föreningen för narrativ medicin, Angereds bokmässa, folkbildning och lokalt närings- och föreningsliv.

Läs mer:

Samverkan för yttrandefrihet

Göteborg har varit en fristad för förföljda författare och konstnärer i 25 år. Inget annat land i världen har så många fristäder som Sverige, som har 24 stycken. Det gör Göteborg och fristadsregionen Västra Götaland till en viktig röst i världen. Arbetet för yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet blir allt viktigare i vår tid, som präglas av vittrande demokratier, växande hot och förföljelse.

Initiativtagarna bakom ansökan vill utveckla strategier och samarbeten för att skapa ett robust demokratiskt samhälle. Exempelvis genom att initiera samverkan med andra litteraturstäder i Unescos nätverk, samverkan med övriga fristäder, stärka samarbetet i Norden kring yttrandefrihet och sprida forskning.

I det här samverkansområdet vill vi involvera författare, forskare, filosofer, journalister och andra som arbetar med litteratur och yttrandefrihet. Genom ökad samverkan vill vi stärka arbete för yttrandefrihet och ökad förståelse för de utmaningar som yttrandefriheten står inför globalt.  

Samverkanspartners är idag bland annat Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Bokmässan, Författarcentrum Väst, Litteraturhuset, ICORN, Svenska PEN, Hanaholmen, Debates on Europe och Sveriges Författarförbund.

Läs mer:

Internationella författarmöten

Vi arrangerar fler författarmöten mellan olika delar av Göteborg, Västsverige och världen. Fokus är på det mångspråkiga Göteborg, internationellt kända författare och författare från göteborgares tidigare hemländer.

I det här samverkansområdet vill vi involvera allmänhet samt internationella och lokala författare, översättare, kritiker, forskare och alla deras läsare. Genom samverkan vill vi öka utbyte mellan författare, skapa tillväxt i kulturella näringar, synliggöra mångfalden i kulturutbudet och låta fler röster höras.

Samverkanspartners är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Bokmässan, Författarcentrum Väst, Litteraturhuset, Angereds Bokmässa, författarförbund, kulturinstitut, stadens internationella författarnätverk, förlag, tidskrifter, festivaler och föreningar.

Internationella utbyten för förändring

Göteborg har litterära utbyten i stora delar av världen. Som Litteraturstad kan vi vidareutveckla en rad internationella projekt som initierats för att öka kunskapsutbyte och handelsutbyte.

 • Utveckla ett nätverk för judisk litteratur bland Unesco-städer
 • Litteratur- och demokratiutbyte med Sydafrika kring minoritetsspråk och översättning.
 • Utbyte kring barnböcker med Montevideo i Uruguay och Seoul i Sydkorea. Utbytet omfattar författare, översättare och förlag.
 • Crosscutting inom lyrik och musik med Phnom Penh i Kambodja kring poetmöten, översättning och antologiutgåva.
 • Nordiskt författar-, residens- och kunskapsutbyte med Seattle i USA kring skrivande och allåldersperspektiv.

Samverkanspartners är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Bokmässan, Författarcentrum Väst, Litteraturhuset, Judiska salongen, PEN, City of Music Norrköping, National Nordic Museum, Inter-American Development Bank samt universitet, bokmässor och intresseorganisationer i berörda städer.