Fotograf: Lo Birgersson. Vy från Göteborgs hamn med en konstnärligt utformad bastu i förgrunden och lyftkranar i bakgrunden.

Ansökan 2021


Göteborgs ansökan startade som initiativ från många av stadens litterära aktörer. Inte mindre än 300 organisationer, institut, entreprenörer, icke-statliga organisationer och författare engagerades under ansökningsprocessen. Något som visar på den betydande roll som litteraturen har i Göteborg.

Inför ansökan har en omfattande kartläggning genomförts där författare, arrangörer och verksamheter från gräsrot till elit i hela Västsverige involverats och synliggjorts. Kartläggningen har resulterat i sex samarbetsområden som litterära aktörer i Göteborg vill utveckla tillsammans. 

Genom att ingå i ett internationellt nätverk för litteraturstäder vill vi förbättra läs- och skrivförmågan i tidiga åldrar som ett medel för att främja social hållbarhet, bredda deltagandet i kulturlivet och stärka medie- och informationskunnigheten, vilket löper som röda trådar i stadens ansökan. Ambition är att utveckla litteratur som en drivkraft för hållbar stadsutveckling med fokus på demokrati, jämlikhet och flerspråkighet.

Det är med stor glädje vi tar steget in i Unescos nätverk för kreativa städer.

Stärkt samarbete kring litteraturen

Arbetet med ansökan har stärkt samarbetet kring litteraturen i Västsverige och vi ser fram emot att fortsätta utvecklas inom ramen för Unescos nätverk för kreativa städer. 

//Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken, Politisk Poesifestival, Sveriges Författarförbund, Föreningen Sveriges kulturtidskrifter, Göteborgs Poetry Slam, Nätverkstan, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Folkuniversitetet Göteborg, Kulturhuset Blå Stället/Angereds bokmässa och Svenska Förläggareföreningen.

Ansökningshandlingar

Göteborgs ansökan ger en helhetsbild av det litterära fältet i staden med omnejd. Det är ett litterärt ekosystem med drivna aktörer som på olika sätt producerar, sprider och stimulerar litteratur och läsning i Göteborg. Mångfalden av aktörer bidrar till social hållbarhet och en attraktiv stad.

Sex samverkansområden

I Göteborgs ansökan om att bli en UNECO City of Literature finns sex samverkansområden där stadens aktörer med gemensam kraft satsar på litteratur, läsning och skrivande de närmaste fyra åren. Samverkansområdena är Göteborgs handlingsplan 2022-2025.

Följeforskning

Ansökningsprocessen följs av en följeforskare som samordnas av Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Följeforskningen kommer genomföras med tre huvudsakliga metoder: deltagande observationer på möten och sammankomster, intervjuer med aktörer som deltagit i processen, samt genom att studera det material som legat till grund för ansökan. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv ska detta sedan analyseras, och teorier från både kulturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap kommer användas.