Vår skola

Lillekärrskolan är en skola med elever i åldern 6 - 10 år. Vi har cirka 425 elever på skolan och det finns förskoleklasser, skola och fritidshem. Skolan är relativt nybyggd med fräscha lokaler och ligger i anslutning till områdets allaktivitetspark.

Om skolan

Skolan är uppdelad i två delar med varsin rektor. Rektorerna har ett nära samarbete för att skapa enhetlighet på skolan.

I varje arbetslag ingår en förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. I förskoleklassen arbetar två förskollärare och i varje klass arbetar en lärare och en fritidspedagog. I varje arbetslag finns mellan 87- 92 elever och cirka 95 procent av eleverna är inskrivna på fritidshemmet. Skolan har ett nära samarbete med Kulturskolan.

Mål och arbetssätt

För att våra elever ska känna sig trygga strävar vi efter att arbeta förebyggande med det sociala klimatet, bland annat genom kompissamtal, rollspel, dilemmafrågor, massage och avslappning. På Lillekärrskolan har vi ordningsregler och ledstjärnor som vi aktivt arbetar med och som genomsyrar arbetet i såväl skola som fritidshem. Varje höst och vår genomförs en trivselenkät med alla elever som belyser hur det sociala klimatet på skolan ser ut.

Våra ledord

 • Här lär vi av varandra
 • Här är vi trygga
 • Här utvecklas vi tillsammans
 • Här använder vi alla sinnen
 • Här är vi en del av världen

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

För att få ett bra föräldrasamarbete har vi en skolstyrelse bestående av rektor samt representanter från föräldrar och personal. På skolan finns också klassråd och elevråd för att stärka elevernas inflytande och för att lära dem om våra demokratiska processer och värderingar.

Lillekärrskolan kommunicerar med vårdnadshavare genom veckobrev, möten med vårdnadshavare och den lokala skolstyrelsen där vårdnadshavare sitter i majoritet.

Individuell utvecklingsplan

I samband med utvecklingssamtalet får elev och vårdnadshavare tydlig information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanens och kursplanernas mål. Tillsammans diskuterar lärare, elev och vårdnadshavare hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras.

Lillekärrskolans lärare skapar förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta lärande samt vad eleven kan ta ansvar för.

Lillekärrskolans lärare skapar förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Lillekärrskolans lärare beskriver hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen.

Lillekärrskolans lärare informerar elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas.

Särskilt stöd

Lillekärrskolan strävar efter att elever som har behov av särskilt stöd ska uppmärksammas så tidigt som möjligt. Som stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam. Arbetslaget ser till varje elev och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetssätt anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram upprättas och åtgärder utvärderas regelbundet. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) används som ett kompensatoriskt hjälpmedel som stimulerar till lärande.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Traditioner

Traditioner och gemensamma aktiviteter har kommit att bli en viktig del av vår verksamhet. Traditionerna präglas av samarbete och gemenskap mellan olika arbetslag. Några återkommande aktiviteter under läsåret är:


 • Rastaktiviteter - Tre gånger varje vecka har vi lärarledda lekar och aktiviteter på lunchrasterna.
 • Skoljoggen - där elever, små som stora och personal deltar. Springslanten går till behövande barn.
 • Friluftsdag - arrangeras gemensamt för hela skolan.
 • Barnrättsveckan - hela skolan är engagerad i teman med fokus på barns rättigheter, barnkonventionen och det sociala klimatet.
 • Allsång på skolgården.
 • Lucia - arrangeras av skolans populära kör.
 • Julavslutning - arrangeras av skolans musiklärare tillsammans med El-sistema kören som skolan samarbetar med.
 • Vårstädning - hela skolan hjälper till att hålla Göteborg rent genom att städa på och omkring skolområdet.
 • Skolavslutning - arrangeras av skolans musiklärare tillsammans med El-sistema kören.
 • Sommarläger - för årskurs 2-3 arrangeras av fritidshemmet.
 • Turneringar - Fritids arrangerar fotbollsturnering på sportlovet och innebandyturnering på höstlovet.
 • Vårbasar som fritidshemmet arrangerar.
 • Hälsovecka - Varje vår arbetar vi under en vecka extra mycket med hälsa och motion i fokus.

Utöver traditioner som är gemensamma för hela skolan arrangerar också arbetslagen utflykter och diverse aktiviteter under läsåret.