Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Lillekärr Norra 130 ligger i Hisings Kärra, med närhet till skog. Här finns cirka 95 platser och fem barngrupper med barn i åldrarna 1 till 5 år. Utbildningen utgår från barnens intressen och nyfikenhet, där vår undervisning sker i projektform. Vi använder oss av kreativa uttryck och utvecklar löpande barns lärandemiljö inne och ute. Vi inspireras av Reggio Emilia.

Förskolan har ett gemensamt torg i mitten av byggnaden. Vi har fem hemvister runt torget. Hemvisterna består av tre till fyra rum i varierande storlek. Varje hemvist har sin egen ateljé för det kreativa skapandet. Torget ger barnen möjligheter till möten mellan hemvisterna som i sin tur skapar relationer mellan barn i olika åldrar. Den pedagogiska miljön och det varierande material barnen erbjuds ska ge barnen möjlighet att leka, utforska och lära.

Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsriktig mat. Köket ligger i anslutning till torget och barnen kan följa arbetet och känna dofterna därifrån. Vid måltider serveras maten från ett buffébord där barnen själva ser vad som erbjuds och utifrån det gör sina val. Pedagogerna finns alltid med barnen för att se och hjälpa till vid behov.

Utemiljö

På vår stora gård möts barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Gården är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans i olika stationer och aktiviteter. De lärmiljöer/pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute. Det finns också möjlighet till skapande aktiviteter utomhus. Under det varma halvåret försöker vi äta mellanmål ute många av dagarna, när väder och verksamhet tillåter. Vi använder också närmiljön och skogen som vår lärmiljö.

Innemiljö

Varje hemvist har material anpassat för sin åldersgrupp. På det gemensamma torget erbjuds också många spännande miljöer för utforskande och lek. Torget är också en plats för möten över hemvisterna.

Personal

Vi arbetar i en lärande organisation vilket innebär att pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling. Vi har förskollärare och barnskötare som arbetar i team. Alla har olika intresseområden som bidrar till att skapa mångfald i miljöer och verksamhet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6. Hos oss är morgonen viktig och det ska kännas tryggt att lämna sina barn. Frukosten äter vi på torget cirka klockan 8. Dagens innehåll styrs av projektarbetet. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Våra dagar växlar mellan planerad undervisning, fri lek och vila. Någon gång under dagen har vi möten med barnen där vi tillsammans reflekterar, lyssnar och lär. I aktiviteterna är barnen uppdelade i mindre grupper. Klockan 11.30 serveras lunchen och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras cirka klockan 14.30 har barnen olika aktiviteter. En del av barnen arbetar då fortfarande i projekt medan andra sover eller nyss har vaknat. Från cirka klockan 16.30 och fram till att förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla hemvister.

Vi tar tillvara traditioner på olika sätt och utifrån olika hemkulturer. Vi har nära till grönområden och alla barn, oavsett ålder, tar promenader i mindre grupper till dessa.

Pedagogik och profil

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, främst Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll.

Förskoleförvaltningen arbetar för att möjliggöra:

  • barnens lärande och utveckling i centrum,
  • en rolig, trygg och lärorik förskola för alla.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vår undervisning bygger på de analyser pedagogerna gör i det systematiska kvalitetsarbetet. Barnens intressen är utgångspunkt för projektet där målen i läroplanen är grunden för undervisningen. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för den fortlöpande analys som görs. Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla nivåer och arbetslagens undervisning ligger till grund för rektorns utvärdering av utbildningen. Vårdnadshavare görs delaktiga i vårt kvalitetsarbete genom Hjärntorget, föräldramöten och genom enskilda samtal.

Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i Göteborgs Stad.