Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Lillebyvägens förskola ligger på Hisingen i lantlig miljö, nära hav och skog. I närheten av förskolan finns busshållplats.

Fyra avdelningar

Våra avdelningar har tagit inspiration utifrån de fyra elementen, Jord, Vatten, Luft och Eld. På vår stora gård finns  elementen på olika sätt representerade i miljön.

Förskolan består av två byggnader. Barnen är indelade i fyra avdelningar med flera mindre projektgrupper. Varje avdelning erbjuder en lärmiljö anpassad efter barnens ålder där vi skapar utrymme för kreativitet och utforskande. Våra avdelningar är åldersanpassade och barnen flyttar med stigande ålder till nästa avdelning, vilket innebär att utmaningarna stegras ju äldre barnen blir. Utbildningen erbjuder dels planerade aktiviteter i projektarbete, stationsarbete efter barnens egna val och utevistelse på vår gård eller i närområdet. 

Utemiljö

Gläntan, Piratgården, Solgården, Mellangården, Lunden, Storgården, Bollplanen och kullen är några av de uterummen som finns på förskolan. Varje dag erbjuds barnen vistelse på våra gårdar som lockar barnen till utforskande, undersökande, lek och rörelse. Förskolan ligger i lantlig miljö och i barnens projektarbete gör vi ofta besök i skogen och övrig närmiljö. På förskolan har vi ett gemensamt projekt som kan som kan sträcka sig över flera terminer.

Vi arbetar med hållbar utveckling

På Lillebyvägens förskola arbetar vi för en hållbar utveckling genom att vi återanvänder, återvinner och sopsorterar. Vi tar tillvara på återvunnet material i barnens skapande och i övriga lärmiljöer så som konstruktion och rollek. Genom att blanda färdiga leksaker med återvinningsmaterial uppmuntras och utmanas barnens kreativitet och fantasi. Vi lägger stor vikt vid de tre dimensionerna av hållbar utveckling, social, ekologisk och ekonomisk i vårt arbete med barnen.

Vi som arbetar här

På Lillebyvägens förskola arbetar barnskötare och handledande förskollärare. Att vi har handledande förskollärare på vår förskola innebär att alla pedagoger får den stöttning de behöver för att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. En del barnskötare har handledarutbildning för att ta emot elever från Barn- och fritidsprogrammet, förskollärarna har handledarutbildning att ta emot förskollärarstudenter från högskolan vilket gör att vi på ett professionellt sätt kan handleda blivande pedagoger. På förskolan tar vi tillvara på alla pedagogers kunskaper och erfarenheter genom kollegialt lärande och lärgrupper som leds av handledande förskollärare.

Vår utbildning

På Lillebyvägens förskola erbjuder vi barnen en varierad utbildning som speglar deras nyfikenhet och intressen i form av olika projektarbeten. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi på vårt sätt då vi stödjer filosofins tankar kring förhållningssätt, människosyn och bemötande av barnet som kompetent utforskare. Dokumentation, reflektion och analys hjälper oss att driva det pedagogiska arbetet på förskolan och ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Unikum är vår främsta kanal till vårdnadshavare, där vi ger information och meddelar aktuella händelser.