Vår skola


Lilla Trulsegårdsskolan är en F-3 skola i norra Torslanda. Skolan har drygt 100 elever och cirka 15 medarbetare.

Om skolan

Skolan, med tillhörande fritidshem, ligger i Björlanda, norra Torslanda, och har nära till bibliotek, idrottsplats och skog. På skolan finns ungefär 100 elever och ca 15 medarbetare. Hos oss går eleverna från förskoleklass till årskurs tre.

Skolans vision är att arbeta för en helhet när det gäller elevernas utveckling.
Personalen som arbetar på skolan strävar efter att skapa ett kreativt och lustfyllt lärande som förser eleverna med kunskap, tilltro till sin egna förmåga samt självkänsla. Stor vikt läggs på att alla elever ska känna att de duger precis som de är.

När eleverna lämnar Lilla Trulsegårdsskolan är målsättningen att eleverna är väl förberedda kunskapsmässigt samt att de har en förståelse och respekt för sig själv och andra.

Organisation

Lilla Trulsegårdsskolan bildar tillsammans med Trulsegårdskolan och Björlandaskolan ett skolområde. Skolområdet leds av en rektor och fyra biträdande rektorer.

Det finns ett elevhälsoteam på skolan. Teamet består av skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och biträdande rektor.

I skolans kök arbetar två kockar som ansvarar för måltider av hög kvalitet och tillsammans med övrig personal arbetar de för en god måltidskultur.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka sådana händelser.

Våra mål

  • Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma.
  • Alla elever, vårdnadshavare och all personal ska känna sig trygga.
  • Var och en ska bli respekterade och accepterade för den man är.
  • Alla elever, vårdnadshavare och all personal ska känna till Lilla Trulsegårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Lilla Trulsegårdsskolan har en likabehandlingsgrupp/trygghetsgrupp, som arbetar efter skolans likabehandlingsplan och som leder skolans personal i arbetet mot kränkande behandling.

Alla elever ska ha ett rättskydd som är likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och utvecklas.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Elevråd

Lilla Trulsegårdsskolan har aktiva elever som gärna vill vara delaktiga och ha inflytande på verksamheten. Vi har klassråd, elevråd och matråd där elever, personal och skolledning deltar.

Husråd

Vårdnadshavare är en viktig resurs och vi vill ha ett gott samarbete mellan hem och skola.

Husrådet på Lilla Trulsegårdsskolan består av representanter för vårdnadshavare från våra klasser och lärare samt skolans ledning. Husrådet är ett viktigt forum där information ges och diskussion förs inom de områden som rör elever och vårdnadshavare.