Clara Stigsson Flygare, Äldrekonsulent och ett gäng seniorer förbereder en modevisning. Foto: Lars Lanhed

Yrken

Det finns många yrken inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, arbetsplats och målgrupp. Här kan du läsa om de vanligaste yrkena inom stadens äldreomsorg. De fem första i listan har vi beskrivit djupare.

Undersköterska

Som undersköterska arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du hjälper till med personlig omsorg, måltider, byter kläder, är ett stöd i sociala aktiviteter, ger sårvård och kan på delegation dela ut medicin. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och krävande. Som kontaktpersonal har du ett närmare ansvar för ett antal personer och dess anhöriga. Som undersköterska är du ofta en del i ett team och samarbetar med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet tillsammans med personen som har behov av stöd och hjälp.


Undersköterska med expertuppdrag

Karriärväg för undersköterskor som läst vidare på yrkeshögskolenivå och specialiserat sig. Du kan exempelvis arbeta som omsorgshandledare, se nedan, eller som huvudhandledare för studenter/elever på olika utbildningsnivåer. Utbildning: Gymnasienivå inom vård och omsorg samt vidareutbildning på minst 200 yrkeshögskolepoäng.

Vårdbiträde

Som vårdbiträde jobbar du med service och personlig omsorg om den enskilde, stöd vid måltider och stöd i sociala aktiviteter. Du motiverar och stimulerar den äldre utifrån hens individuella förutsättningar, behov och önskemål. Du får ta del av många personers erfarenheter och livssituationer vilket gör att du växer som människa.  Du arbetar tillsammans med dina kollegor i vård- och omsorgsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att följa genomförandeplanen, planera, genomföra och dokumentera omsorgsarbetet ihop med den enskilde. Som vårdbiträde anställs den som har en vård och omsorgsutbildning om 800 gymnasiepoäng. 

Biträde

Från 1 januari 2019 anställs den som saknar vård- och omsorgsutbildning som Biträde äldreomsorg, exempelvis  sommarvikarier. För fortsatt arbete krävs gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ger du omvårdnad till personer för att förebygga, behandla och lindra symtom, sjukdomar och funktionsvariationer. Det är viktigt att du kan få personen att känna sig trygg och omhändertagen och se hens behov av hjälp och stöd. Du ska kunna förklara vad som ska hända och svara på både patientens och anhörigas frågor. Du leder och planerar omvårdnadsarbetet på det särskilda boendet eller i hemsjukvården. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i centrum – inte symtomen, sjukdomen eller funktionsvariationen. Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa uppgifter, så kallad delegering. Du samarbetar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Möt några medarbetare här

Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut gör du det möjligt för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller åldrande har nedsatt förmåga att klara vardagen. Ditt arbete är omväxlande. Du tränar människors funktioner, ibland deras förmåga att hålla kontakten med sina vänner. Tillsammans med den enskilde anpassar du ibland hemmet eller arbetsplatsen till nya villkor. Ofta hittar du lösningar och hjälpmedel som gör stor skillnad i människans vardag. Du arbetar i team med andra yrkesgrupper såsom fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Du handleder omvårdnadspersonal och anhöriga. Möt några medarbetare här

Fysioterapeut 

Som fysioterapeut/sjukgymnast tränar du människor att behålla eller förbättra sin hälsa genom rörelse och fysisk aktivitet. I dialog med personen ansvarar du för bedömning, val av åtgärder, genomförande och uppföljning av behandling samt utvärdering. Neurologiska sjukdomar, demenssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, reumatism och smärtlindring är några exempel på områden som du arbetar med. Du arbetar med att stödja människor att hantera sin smärta och funktionsvariation genom olika verktyg. Att motivera sina patienter att träna och kämpa på egen hand är en viktig del i arbetet. Ofta lägger du upp långsiktiga träningsprogram. Du arbetar också förebyggande, bland annat undervisar du olika yrkesgrupper som till exempel omvårdnadspersonal, i att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar för att undvika belastningsskador och utifrån patientsäkerhet. Möt några medarbetare här

Socialsekreterare

Som socialsekreterare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, från kommunen. Utifrån individens behov ska du bedöma, utreda, besluta och följa upp stöd i vardagen. Det dagliga arbetet medför även dokumentationsansvar, individuella möten samt samverkan med andra myndigheter. 

Var jobbar du?

En socialsekreterare äldre i Göteborgs Stad jobbar på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens avdelning myndighet. 

Vad måste du kunna? 

Arbetet kräver en socionomutbildning (210 högskolepoäng). Du arbetar självständigt utifrån lagar och regler. Det krävs goda kunskaper om lagstiftning och olika myndighetsansvar. 
 

Hur ser din arbetsdag ut?

Biståndshandläggaren ska utifrån individens behov och förutsättningar utreda och besluta om vilken eller vilka behov som föreligger utifrån Sol eller LSS. Du vägleder den sökande att hitta lösningar för att få vardagen att fungera så det är viktigt att ni har en bra dialog. Ibland behöver du ta in ytterligare material till din utredning som till exempel läkarintyg. Du samarbetar med omvårdnads- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen.  
 

Hur kan du utvecklas inom jobbet? 

Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens chef. Göteborgs Stads äldreombudsman har en bakgrund som biståndshandläggare. 


Är du biståndshandläggare och vill arbeta i Göteborgs Stad? 

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som biståndshandläggare! goteborg.se/ledigajobb 


Fler yrkesroller

Här listar vi några fler yrkesroller som du kan stöta på inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Det kommer nya yrkesroller då arbetssätt, metoder och teknikutvecklingen går snabbt framåt.

Administratör för planering hemtjänst

Administrativt jobb med ansvar för att planera omsorgsarbetet och bland annat lägga schema för omsorgspersonal inom hemtjänst. Gymnasienivå och arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. 

Boendestödjare

Du arbetar med personer med psykiska funktionsvariationer. Tillsammans gör ni praktiska saker som att planera vardagen och exempelvis stödjer du personen att betala räkningar, handla och laga mat. Du hjälper till i kontakter med myndigheter, läkare och hyresvärd. En viktig uppgift är att träna personerna socialt för att öka deras förmåga att klara sin vardag. Gymnasienivå inom vård och omsorg, önskvärt med inriktning psykiatri.

Enhetschef

Som enhetschef styr, leder och utvecklar du verksamheten. Du arbetar för att möta omsorgstagarnas behov och ge medarbetarna förutsättningar att utveckla sin kompetens. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och områdeschef. Utbildning: högskolenivå Socionomprogrammet eller likvärdig högskoleutbildning. Läs den fullständiga uppdragsbeskrivningen för enhetschefer inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård här. 

Omsorgshandledare

Som omsorgshandledare handleder och stödjer du kollegor i vardagsarbetet kring den äldre utifrån deras behov, nya metoder och arbetssätt. Du leder utvecklingsarbete för att säkra en god omsorg utifrån den nationella värdegrunden. Karriärväg för undersköterskor som läst vidare på yrkeshögskolenivå  specialistundersköterska.

Serviceassistent 

Som serviceassistent arbetar du i den gemensamma miljön på äldreboendet. Arbetsuppgifterna är varierande, exempelvis att organisera och fylla på förråd, städ, tvätt och service i köket i samband med bland annat måltider. Du ingår i teamet för att tillsammans säkra en god service och omsorg på äldreboendet. Förkunskaper: 1-års studier inklusive arbetsplatslärande på en arbetsplats med inriktning serviceassistent. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen ansvarar för utbildningen i samverkan med stadsdelarna. 

Socialsekreterare

Som socialsekreterare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, för personer under 65 år. Se även beskrivning för biståndshandläggare ovan. Utbildning: Socionomprogrammet eller likvärdig högskolebakgrund. 

Specialistsjuksköterska

Karriärväg för sjuksköterskor som vidareutbildat sig på högskolenivå inom exempelvis vård av äldre. Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet samt 60 högskolepoäng inom fördjupningsområdet.

Stödassistent

Arbetar för att stödja personer till ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dennes livssituation, önskemål och förutsättningar, oftast inom funktionshinderområdet. Gymnasienivå inom vård och omsorg eller barn och fritid med inriktning funktionshinder.

Stödpedagog

Du arbetar nära personen och vägleder övrig personal i att hitta pedagogiska lösningar vid utmaningar i arbetet runt varje person. Kvalitetssäkrar och stödjer i social dokumentation med särskilt fokus på att följa upp och utvärdera den enskildes mål. Utbildning: Gymnasienivå inom vård och omsorg eller barn och fritid med inriktning funktionshinder och minst ett års påbyggnad på högskole- eller yrkeshögskolenivå.

Äldrekonsulent

Var jobbar du? 

Du jobbar inom kommunens hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, ofta med uppsökande verksamhet som förebyggande hembesök och med att hitta strategiska arbetssätt att nå ut till medborgarna.  

Hur ser din arbetsdag ut? 

Dina arbetsuppgifter är såväl på operativ som strategisk nivå och kan innebära allt från att lägga upp en handlingsplan till att starta upp aktiviteter i samverkan med exempelvis fastighetsägare och föreningar i syfte att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre. Du gör utskick, skriver rapporter utifrån hembesöken och beskriver den uppsökande verksamheten. Du bjuder in till träffar samt anordnar aktiviteter som du till viss del håller i. Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta med marknadsföringsinsatser som tex informationsmaterial, sociala medier, mötesplatsprogram med mera. 

Vad måste du kunna? 

Utbildning: Eftergymnasial YH/KY-utbildning eller högskoleexamen med lämplig inriktning så som hälsofrämjande arbete, socialt förändringsarbete eller kultur- och folkhälsoarbete. Det är särskilt meriterande om du är utbildad aktiveringspedagog på motsvarande nivå.  

Hur kan du utvecklas inom jobbet? 

Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens ledare.  

Är du äldrekonsulent och vill arbeta i Göteborgs Stad? 

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som äldrekonsulent på goteborg.se/ledigajobb 


Äldresamordnare

Tillsammans med de äldre planerar du aktiviteter inom hälsofrämjande- och förebyggande verksamheten, såsom på mötesplatser. Driver och leder arbetet för att skapa oberoende och stärka personens resurser. Gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller likvärdigt med inriktning exempelvis hälsa, kultur eller teknik. Önskvärt med eftergymnasial utbildning. 

Äldresamordnare inriktning fixartjänst

Ibland kan det vara skönt och framför allt säkrare att få hjälp med praktiska saker i sitt hem. Den som är 67 år eller äldre kan få hjälp av fixartjänst; några exempel är hänga upp gardiner, byta glödlampor och göra en säkerhetsrond. Syftet är att öka tryggheten för äldre som bor hemma och förebygga fallolyckor. 

Vill du utbilda dig inom vård och omsorg? Läs mer om hur du kan utbilda dig inom vård och omsorg här