Yrken hemsjukvård

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Göteborgs Stad har kontinuerligt behov av specialistutbildade medarbetare.

Här kan du läsa om fler yrken inom vård och omsorg, som t ex biståndshandläggare, enhetschef och äldresamordnare.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska leder och planerar du omvårdnadsarbetet i hemsjukvården. Du ger omvårdnad till personer för att förebygga, behandla och lindra symtom, sjukdomar och funktionsvariationer. Detta sker oftast i patientens hem (ordinärt boende), på ett boende för äldre (särskilt boende) eller på ett boende med särskilt stöd (BmSS). Det är viktigt att du kan få personen att känna sig trygg och omhändertagen och se hens behov av hjälp och stöd. Du ska kunna förklara vad som ska hända och svara på både patientens och anhörigas frågor. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i centrum – inte symtomen, sjukdomen eller funktionsvariationen. Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa uppgifter, så kallad delegering. Du samarbetar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.
Läs artikel med Massoud Nekoui, sjuksköterska i hemsjukvården i Angered på metro.se.

Sjuksköterska med expertuppdrag - Specialistsjuksköterska

Karriärväg för sjuksköterskor som vidareutbildat sig på högskolenivå inom exempelvis vård av äldre. Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet samt 60 högskolepoäng. Läs mer om karriärvägar och uppdrag på fördjupad- och expertnivå under Karriär.

Läs artikel med Nina Thomsen, specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Lundby, på metro.se

Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut gör du det möjligt för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller åldrande har nedsatt förmåga att klara vardagen. Ditt arbete är omväxlande. Du tränar människors funktioner, ibland deras förmåga att hålla kontakten med sina vänner. Tillsammans med den enskilde anpassar du ibland hemmet eller arbetsplatsen till nya villkor. Ofta hittar du lösningar och hjälpmedel som gör stor skillnad i människans vardag. Du arbetar i team med andra yrkesgrupper såsom fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Du handleder omvårdnadspersonal och anhöriga.

Arbetsterapeut med expertuppdrag

Karriärväg för arbetsterapeuter som vidareutbildat sig på högskolenivå inom ett expertområde. Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet samt 60 högskolepoäng. Läs mer om karriärvägar och uppdrag på fördjupad- och expertnivå under Karriär. Se filmen med Maria Landin, Silviaarbetsterapeut.

Läs artikel med Maria Landin på metro.se

Fysioterapeut

Som fysioterapeut/sjukgymnast tränar du människor att behålla eller förbättra sin hälsa genom rörelse och fysisk aktivitet. I dialog med personen ansvarar du för bedömning, val av åtgärder, genomförande och uppföljning av behandling samt utvärdering. Neurologiska sjukdomar, demenssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, reumatism och smärtlindring är några exempel på områden som du arbetar med. Du arbetar med att stödja människor att hantera sin smärta och funktionsvariation genom olika verktyg. Att motivera sina patienter att träna och kämpa på egen hand är en viktig del i arbetet. Ofta lägger du upp långsiktiga träningsprogram. Du arbetar också förebyggande, bland annat undervisar du olika yrkesgrupper som till exempel omvårdnadspersonal, i att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar för att undvika belastningsskador och utifrån patientsäkerhet.

Läs artikel med Ingvar Johansson i tidningen Fysioterapi.

Fysioterapeut med expertuppdrag

Karriärväg för fysioterapeuter (och sjukgymnaster) som vidareutbildat sig på högskolenivå inom ett expertområde. Utbildning: Fysioterapeutprogrammet samt 60 högskolepoäng. Läs mer om karriärvägar och uppdrag på fördjupad- och expertnivå under Karriär.